การตั้งครรภ์จะมีผลต่อคำร้องวีซ่า CR-1 หรือ IR-1 (ประเภทคู่สมรส) อย่างไร?

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกันสำหรับหญิงตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์จะมีผลต่อคำร้องวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) อย่างไร?

การตั้งครรภ์อาจส่งผลต่อกระบวนการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

Retirement Visas in Thailand: What Financial Evidence is Accepted?

There are different types of acceptable evidence in an application for a Thai retirement visa.

Medical Examinations Are Necessary for the K-1 Fiancée Visa

Applicants for K-1 fiancee visas need to obtain a medical examination.

Thai Retirement Visas for Foreign Married Couples

Those foreign married couples who seek retirement visas for Thailand should be aware of recent changes to enforcement regulations.

Update on Immigration Raids in Thailand

Further information about immigration raids, arrests, deportation, and blacklisting in Thailand.

Is Thai Immigration Creating a New Visa Stamp?

It seems the officials at the Royal Thai Immigration Police Bureau are poised to release a new type of entry and exit stamp for Thailand.

Medical Examinations and the K-3 Visa Process

A medical examination is necessary in order to ultimately obtain a K-3 marriage visa.

Thai Work Permit Applications: Prohibition of False Documentation

Using false documentation to support a work permit application can have seriously detrimental consequences in Thailand.

How Does HIV Infection Impact an Applicant for a US Marriage Visa?

An HIV infection can greatly impact an application for a K-3, CR-1, or IR-1 visa.

 pin-map.png

Integrity Legal : Law Firm in Thailand | Bangkok Lawyer & Legal Services

If you need legal advice or urgent assistance please get in touch with our team today.

Email - info@integrity-legal.com | Skype : IntegrityLegal | Thailand Call : +66 2-266 3698 

USA Call : 1-877-231-7533 (Toll Free)