ใบรับรองภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากรของสหรัฐฯ (IRS) และวีซ่าคู่สมรสของสหรัฐฯ (CR-1, IR-1, K-3)

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารภาษีในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองอเมริกัน

การตั้งครรภ์จะมีผลต่อคำร้องวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) อย่างไร?

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และวีซ่าคู่หมั้น K1

วีซ่า K-1 (ประเทศคู่หมั้น) ไม่สามารถใช้แทนวีซ่านักท่องเที่ยวของสหรัฐฯ ได้

เปรียบเทียบและตัดกันวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่านักท่องเที่ยว

Can a Foreigner Work in a Restaurant in Thailand?

Foreigners working in a restaurant in Thailand must be careful to avoid violating Thai labor law.

Tourist Visa Application Denial at US Embassy in Thailand

A substantial number of American tourist visa applications are routinely denied under section 214(b) of the INA.

Criminal Prosecution in Thailand: the Trial Phase

After initial matters are dealt with, criminal procedure in Thailand eventually come to the trial phase.

Criminal Prosecution in Thailand: Entrance of Pleading

Those accused of a crime in Thailand generally need to enter a plea in response to the charges.

Criminal Prosecution in Thailand: Courts Setting Bail

Once a matter has proceeded to a pre-trial posture a court in Thailand may make determinations regarding bail.

Criminal Prosecution in Thailand: Police Investigation Phase

The police investigate criminal accusations generally prior to prosecutorial involvement.

 pin-map.png

Integrity Legal : Law Firm in Thailand | Bangkok Lawyer & Legal Services

If you need legal advice or urgent assistance please get in touch with our team today.

Email - info@integrity-legal.com | Skype : IntegrityLegal | Thailand Call : +66 2-266 3698 

USA Call : 1-877-231-7533 (Toll Free)