ถ้าใช้วีซ่านักท่องเที่ยว สามารถจะอยู่ในสหรัฐฯได้นานเท่าได?

วีซ่าท่องเที่ยวอนุญาตให้พำนักอยู่ชั่วคราวในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

HIV มีผลกระทบอย่างไรต่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ?

การติดเชื้อเอชไอวีสามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการขอวีซ่าอเมริกัน

ภาวะการติดเชื้อจะมีผลกับการยื่นคำร้องขอทำวีซ่าคู่สมรสเข้าสหรัฐฯ อย่างไร?

การติดเชื้อเอชไอวีสามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการขอวีซ่าอเมริกัน

Thai Retirement Visa Insurance Issues for "High Risk" Retirees

It seems that those who may have trouble obtaining Thai insurance in the context of retirement visas may be provided with other options for maintaining status.

Restaurant Ownership in Thailand: Payroll Issues for Foreigners

Those foreign nationals who own a restaurant in Thailand must be very careful about tax and regulatory compliance.

How Will Thai Retirement Insurance Rules Impact Visa Applications Abroad?

New regulations regarding insurance for Thai retirement visa applications could have varying impacts upon applications abroad.

Restaurant Ownership in Thailand for Foreigners: Accounting & Taxes

Owning a restaurant in Thailand can require a great deal of accounting compliance, especially for foreigners.

Backlog at USCIS Causing Delays for Visa Application Process

The United States Citizenship and Immigration Service has seen delayed processing relative to times past.

Is Trump Building an "Invisible Wall" for Legal Migration?

It seems the administration is taking steps to make legal immigration more difficult.

 pin-map.png

Integrity Legal : Law Firm in Thailand | Bangkok Lawyer & Legal Services

If you need legal advice or urgent assistance please get in touch with our team today.

Email - info@integrity-legal.com | Skype : IntegrityLegal | Thailand Call : +66 2-266 3698 

USA Call : 1-877-231-7533 (Toll Free)