Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawความต่างระหว่างวัยเป็นอุปสรรคกับการยื่นคำร้องวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) หรือไม่?

ความต่างระหว่างวัยเป็นอุปสรรคกับการยื่นคำร้องวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) หรือไม่?

Translation of the above video below, for original transcript please see: K3 visa age difference.

ความต่างระหว่างวัยเป็นประเด็นสำคัญในการยื่นคำร้องวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) หรือไม่?

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) โดยเน้นเฉพาะในแง่ของความต่างของวัยระหว่างผู้ยื่นคำร้องกับผู้รับสิทธิประโยชน์ว่าจะมีผลกระทบต่อกระบวนการขอวีซ่าโดยรวมหรือไม่

สิ่งแรกที่ต้องการอธิบายคือแต่ละคำร้องจะได้รับการพิจารณาต่างกันไปตามแต่กรณี และเจ้าหน้าที่ ตม.ไม่ได้ใช้สูตรตายตัวในการพิจารณาคำร้องของแต่ละคู่ ดังนั้นแม้ว่าความต่างระหว่างวัยอาจไม่เป็นปัญหาในคำร้องนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นปัญหากับคำร้องอื่นๆด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ส่อว่าจะเป็นการแต่งงานปลอม

เราได้เคยกล่าวถึงเรื่องนี้ไปแล้วในวิดีโอเรื่องคำร้องของ วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือ เป็นกรณีที่ทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ดังนั้น ความต่างระหว่างวัยจึงอาจมีผลต่อการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วย แต่ในกรณีของวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส) ความต่างระหว่างวัยจะไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวล  สิ่งที่น่ากังวลคือการที่เจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าเป็นการสมรสที่แท้จริงหรือไม่มากกว่า

ในบันทึกช่วยจำอันเดิม (memo) ของ USCIS มีการวิเคราะห์ว่าเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาคำร้อง ไม่มีหน้าที่ในการตัดสินว่าการสมรส “เป็นความคิดที่ดีหรือไม่”  แต่มีหน้าที่พิจารณาเพียงว่า การสมรสนั้นเป็นการสมรสเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการเข้าเมืองหรือไม่ ดังนั้นผมจึงคิดว่าในกรณีของวีซ่า K-3 ความต่างระหว่างวัยจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลนัก

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสภาพแวดล้อมในแต่ละคำร้องเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรปรึกษาผุ้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายก่อน และที่สำคัญ ควรมั่นใจว่าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีอายุที่เหมาะสมสำหรับการสมรสอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งประเด็นในเรื่องอายุที่เหมาะสมสำหรับการสมรสนี้ นอกจากจะต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆแล้ว ยังจะต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐฯอีกด้วย  กล่าวได้ว่า หากทั้งคู่มีอายุเกิน 18 ปี และสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่มีอายุที่ห่างกันมาก เช่นฝ่ายหนึ่ง 40 ปี อีกฝ่ายหนึ่ง 20ปี ซึ่งโดยเนื้อแท้ของตัวมันแล้ว อาจกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้ แต่สำหรับกรณีวีซ่า  K-3 ก็จะเป็นเพียงจุดหนึ่งในการพิจารณาในภาพรวมของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำคัญในการพิจารณาคำร้องแต่อย่างใด  

ด้วยเหตุผลต่างๆที่ได้กล่าวมา จึงขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าว เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาและประเมินมาตรการต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนที่จะยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าประเภทคู่สมรสทั้งประเภทถาวรและประเภทชั่วคราว