Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกัน: ระยะเวลาของสถานะคืออะไร?

กฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกัน: ระยะเวลาของสถานะคืออะไร?

Please see English language transcript at: Duration of Status.

วิดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า Duration of Status (d/s) ซึ่งจะปรากฎ เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยวีซ่าประเภท F ซึ่ง F-1 จะเป็นวีซ่านักศึกษา หรือ J-1 ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หรือ วีซ่าประเภท M  

ตามปกติ เมื่อผู้ถือหนังสือเดินทางได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าสหรัฐฯ จะต้องได้รับการประทับตราในหนังสือเดินทาง   เช่นวีซ่านักท่องเที่ยว ตราประทับจะระบุระยะเวลาอย่างชัดเจน ว่าจะได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยเป็นเวลา 6 เดือน และผู้ถือหนังสือเดินทางเล่มนั้น จะต้องเดินทางออกจากประเทศภายในวันที่กำหนด เพราะหากอยู่เกินวันที่ที่ระบุในตราประทับ จะถือว่าอยู่เกินเวลาและถือว่าอยู่ในสหรัฐฯอย่างไม่ถูกต้องตามกฏหมาย 

ในกรณีของวีซ่านักศึกษาหรือวีซ่า J-1 ทางสำนักงานมักเจอปัญหาบ่อยครั้งว่า นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ได้พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯเกินเวลาเพราะไม่รู้ว่าจะต้องออกจากประเทศภายในเวลาใด เนื่องจากไม่มีการระบุไว้ในหนังสือเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักศึกษาแพทย์ที่สหรัฐฯหรือแม้แต่คณะอื่นก็ตาม เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีอาจต้องฝึกงาน ซึ่งบางคณะอาจต้องการให้นักศึกษาฝึกงานหลังจากศึกษาจบเพราะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร   ปัญหาจึงเกิดว่าไม่สามารถที่จะระบุแน่ชัดว่าบุคคลผู้นั้นจำเป็นต้องเดินทางออกจากสหรัฐฯเมื่อใด จึงต้องใช้การประทับ Duration of Status (D/S) แทน  

ในความคิดของผม การใช้ duration of status เป็นวิธีการหาทางออกที่หน่วยงานที่ดูแลศุลกากรและชายแดน (USCBP) ได้สร้างขึ้นเพราะเล็งเห็นว่าไม่สามารถระบุวันที่ที่จะต้องเดินทางออกจากสหรัฐฯได้อย่างแน่ชัด ดังนั้นตราประทับจะระบุไว้ในพาสปอร์ตว่า D/S (ซึ่งย่อมาจาก Duration of Status)  ปัญหาของตราประทับชนิดนี้คือไม่มีการกำหนดว่าผู้ถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้จะต้องเดินทางออกจากประเทศภายในวันใด จึงไม่สามารถจะระบุได้ว่าบุคคลผู้นั้นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ บางครั้ง นักศึกษาที่อยู่ภายใต้วีซ่า F-1 (ประเภทนักศึกษา) อาจลาออกก่อนจบการศึกษาและพำนักอาศัยต่ออย่างผิดกฎหมาย ซึ่งสร้างความลำบากให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพราะไม่สามารถที่จะชี้ได้ว่าบุคคลผู้นั้นเริ่มพำนักอาศัยอยู่อย่างผิดสถานะตั้งแต่เมื่อได ข้อดีของตราประทับชนิดนี้คือจะทำให้บุคคลเหล่านี้ สามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐฯเป็นเวลานานโดยที่ไม่ถือว่าอยู่อย่างผิดกฎหมายจึงไม่โดนห้ามเดินทางเข้าสหรัฐฯในการเข้าเมืองครั้งต่อไป (ซึ่งมีวีดีโออีกเรื่องหนึ่งในช่องรับฟังนี้ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้เข้าสหรัฐฯด้วยเหตุผลทางกฎหมาย จึงขอแนะนำให้ฟังเพิ่มเติม) 

สิ่งที่ควรจำไว้คือเมื่อได้รับตราประทับ d/s จะไม่สามารถนับระยะเวลาที่พำนักอาศัยเกินเวลาที่ได้รับอนุมัติ (ยกเว้นในบางสถานการณ์) โดยหลักการแล้ว บุคคลผู้ที่ได้รับตราประทับ D/S เมื่อเดินทางเข้าสหรัฐจะไม่สามารถมั่นใจได้ว่า การพำนักอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะอันตรธานหายไปเมื่อไร ซึ่งบางคนอาจจะได้รับผลประโยชน์ของการพำนักอาศัยที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากเดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยสถานะที่เรียกว่า Duration of Status 

ในอดีต ได้มีการระบุไว้ว่า ถึงแม้จะได้รับจากประทับ d/s ก็ตาม การพำนักอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายจะเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้คือ : หลังจากวันที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภุมิ (DHS) ได้ปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากการเข้าเมือง  ถ้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภุมิ (DHS) พบว่าบุคคลผู้นั้นได้ทำการละเมิดสถานะของผู้อยู่อาศัยชั่วคราวในขณะที่ขอสิทธิที่ประโยชน์อื่นๆของการเป็นผู้เข้าเมือง ยกตัวอย่างเช่น หากบุคคลผู้หนึ่งเข้าสหรัฐฯ ด้วยวีซ่า F-1 (ประเภทนักศึกษา) ซึ่งได้รับการประทับตรา D/S  ต่อมาได้ยื่นขอวีซ่า H-1 (b) (ประเภทลูกจ้าง) และได้รับการปฏิเสธ  ทันทีที่ได้รับการปฏิเสธวีซ่า H-1 (b) (ประเภทลูกจ้าง) จะถือว่าบุคคลผู้นั้นเริ่มพำนักอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายแล้ว  หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ หลังจากวันหมดอายุของ  I-94 หรือหลังจากวันที่ผู้พิพากษาเกี่ยวกับการเข้าเมือง (IJ) หรือในบางกรณีอาจเป็นคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์คดีการเข้าเมือง - BIA (Board of Immigration Appeals) ได้สั่งเนรเทศ หรือสั่งให้บุคคลผู้นั้นเดินทางออกจากสหรัฐฯ

ดังนั้นหากมีคำพิพากษาโดยผู้พิพากษาเกี่ยวกับการเข้าเมือง หรือโดย BIA (Board of Immigration Appeals)  ให้บุคคลผู้นั้นเดินทางออกจากสหรัฐฯ ควบคู่กับการหมดอายุของ I-94  ถือว่าเป็นเวลาที่การพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯอย่างผิดกฎหมายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ใน วันที่ 9 สิงหาคม 2018  จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบเหล่านี้หลายอย่าง ซึ่งผมขอแนะนำให้ผู้ที่กำลังรับชมวิดีโอนี้ ได้ติดตามชมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Duration of Status ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปทางช่องรับชมนี้