Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ได้รับการปฏิเสธบ่อยหรือไม่?

วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ได้รับการปฏิเสธบ่อยหรือไม่?

For English language transcript of this video, please see: K-1 visa denial.

วีดีโอเรื่องวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ม้วนนี้จะกล่าวเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการได้รับการปฏิเสธการทำวีซ่าประเภทนี้ และคำถามที่เกิดขึ้นบ่อย ไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกค้าถามมาโดยตรง หรือมีการตั้งคำถามในเวทีอภิปราย ใน internet คือคำถามว่า “วีซ่า K-1 จะได้รับการปฏิเสธค่อนข้างบ่อย  จริงหรือ?”

โดยทั่วไปแล้ว ในอดีตผมไม่เคยคิดว่าหน่วยงานด้านการเข้าเมืองจะมองหาเหตุผลในการปฏิเสธวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรส แต่ในปัจจุบัน เหตุดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว และที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดคือ เมื่อมีเหตุผลทางกฎหมายที่สามารถอ้างอิงได้ มารองรับการปฏิเสธการเข้าเมือง เช่นในกรณีที่มีคดีเกี่ยวกับ ความผิดทางศีลธรรม คดีเกี่ยวกับยาเสพติด การที่เคยพำนักอยู่ในสหรัฐฯเกินอายุของวีซ่า หรือการค้าประเวณี กรณีดังกล่าวนี้จะเป็นผลให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้สูงมาก

ในวีดีโอม้วนนี้ ซึ่งได้จัดทำขึ้นก่อนวันที่ 11 กันยายน 2561 เล็กน้อย ซึ่งในวันดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับนโยบายของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) เกี่ยวกับการขอหลักฐานเพิ่มเติม (Request for Further Evidence)  

ในอดีต เจ้าหน้าที่ที่พิจารณาคำร้องขอวีซ่า สามารถใช้ดุลย์พินิจของตัวเองในการขอหลักฐานเพิ่มเติม นอกจากในกรณีที่วีซ่านั้น ไม่มีทางที่จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่คู่สมรสที่แต่งงานกันแล้ว แต่ได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทคู่หมั้น  ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า ณ วันที่ยื่นคำร้องนั้น ทั้งคู่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับวีซ่าประเภทคู่หมั้น ดังนั้นคำร้องนั้นจึงถูกปฏิเสธ ซึ่งกรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่มาก  แต่ในกรณีทั่วไปส่วนใหญ่ หากหลักฐานไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพิ่มเติม และผู้ยื่นคำร้องหรือทนายมีหน้าที่จัดส่งเอกสารให้ครบ จากนั้นวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ  ขณะนี้ เหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว นโยบายใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการใช้ หลักของการ “ไม่มีทางเป็นไปได้”  ซึ่งได้ระบุว่า ถึงแม้หลักฐานยังไม่ครบ แต่เมื่อพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นไว้แล้ว หากเห็นว่าไม่มีความแน่ชัดว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้สมควรได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธคำร้องได้ทันที

ผมยังไม่ทราบว่าจะหาทางผ่อนปรนกับเรื่องนี้ได้อย่างไร แต่คาดว่า ในอนาคตจำนวนวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) จะได้รับการปฏิเสธมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าคู่หมั้นได้เคยพบปะกันมาก่อนจริงหรือไม่ หรือเมื่อไหร่กันแน่ที่ทั้งคู่ได้มีการพบปะกัน ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่ที่กำลังชมวีดีโอม้วนนี้จะทราบดีว่า คู่หมั้นชาวต่างชาติจำเป็นต้องเคยพบปะกับคู่หมั้นชาวอเมริกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นคำร้อง  บางครั้ง เมื่อยื่นคำร้อง หลักฐานที่แสดงถึงการพบปะกันอาจไม่แน่ชัด ซึ่งในอดีต ผู้ยื่นจะได้รับ”ใบขอหลักฐานเพิ่มเติม” แต่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะหวังพึ่ง”ใบขอหลักฐานเพิ่มเติม”มาเป็นตัวช่วยได้ อีกต่อไปแล้ว ซึงนั่นจะส่งผลให้ผู้ยื่นได้รับการปฏิเสธมากขึ้นต่อไป