Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการอยู่ในสหรัฐฯ เกินอายุวีซ่า และการอยู่อย่างผิดกฎหมาย

กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการอยู่ในสหรัฐฯ เกินอายุวีซ่า และการอยู่อย่างผิดกฎหมาย

Please see English language transcript at: Overstay in the USA.

วิดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการพำนักอาศัยในสหรัฐฯอย่างผิดกฎหมาย การอยู่เกินกำหนดอายุของวีซ่าและระยะเวลาของสถานะ (Duration of Status) ในสหรัฐฯ ซึ่งมีวิดีโออีกเรื่องหนึ่งที่จะกล่าวถึงความหมายของระยะเวลาของสถานะโดยละเอียด แนะนำให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวิดีโอเรื่องนั้น 

สำหรับวีดีโอเรื่องนี้ จะกล่าวถึงวีซ่าชนิด F, J กับ M ซึ่งจะอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยสถานะที่เรียกว่า “ระยะเวลาของสถานะ” หรือ Duration of Status ซึ่งจะสามารถพำนักอาศัยอยู่ตามระยะเวลาของกิจกรรมนั้นๆ เช่นถ้าใช้ วีซ่า F-1 ประเภท นักศึกษา จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศและศึกษาจนจบ แต่เนื่องจากลักษณะของแต่ละหลักสูตรที่ออกแบบไว้แล้ว หรือการที่ต้องอยู่เพื่อฝึกงานต่อ ทำให้ไม่สามารถระบุวันจบการศึกษาได้อย่างแน่ชัด

ถ้ามองในแง่ของการปฎิบัติแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่าในภาพกว้างๆแล้ว เราจะทราบเพียงคร่าวๆว่าเดือนใดที่จะเรียนจบ แต่ไม่สามารถที่จะระบุ วัน -วันที่ที่จะจบหลักสูตร ได้อย่างแน่นชัด จึงไม่สามารถที่จะระบุวันที่ที่ต้องเดินทางออกจากสหรัฐฯได้ (ซึ่งต่างกับนักท่องเที่ยวที่จะมีระยะเวลาที่แน่นอนที่ต้องเดินทางออกจากสหรัฐฯ และหากไม่ออกตามเวลาที่กำหนดนั้น จะถือว่ามีการอาศัยอยู่ในสหรัฐฯอย่างผิดกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบตามมาคือ การถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยเหตุผลทางกฏหมาย) ดังนั้น การใช้ duration of status (ยังไม่มีคำอื่นที่ดีกว่านี้) จึงเป็นวิธีที่จะทำให้สามารถเรียนจบอย่างสมบูรณ์แบบและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายเข้าเมืองและกฎหมายการพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ.

สถานะ duration of status จึงได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดห้วงเวลาของการอยู่ในสหรัฐฯที่แน่นอนได้ ซึ่งในอดีตได้สร้างความลำบากให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากไม่สามารถที่จะชี้แน่นอนได้ว่านักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางออกจากสหรัฐฯวันไหน และไม่สามารถคำนวณได้ว่าบุคคลผู้นั้นได้พำนักอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายเป็นระยะเวลานานแค่ไหนแล้ว  นอกจากนี้ ยังมีหลายคนที่ใช้ระบบนี้ในทางที่ผิด โดยการพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯเกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ใชัประโยชน์จากการถือสถานะ Duration of Status เช่นเมื่อศึกษาจบแล้ว แต่ยังคงพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ต่อไป  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถที่จะปรับได้หรือชี้ได้ว่าบุคคลผู้นั้นอยู่อย่างผิดกฎหมายมานานเท่าไหร่เนื่องจากไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนกำหนดไว้ในวีซ่า แต่ปัจจุบันกรณีดังกล่าวนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

จากเว็บไซท์ uscis.gov สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ได้แถลงว่า “นโยบายใหม่ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ การพำนักอาศัยอยู่ในประเทศของนักศึษาและกลุ่มแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องที่เกินกำหนด”  ความว่า “สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ  (USCIS) ได้มีการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายสำหรับผู้ที่ใช้วีซ่าประเภท F, J และ M รวมถึงผู้ติดตามที่ใช้วีซ่าประเภท F-2, J-2 และ M-2. สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ มีความตั้งใจที่จะรักษาไว้ซึ่งบูรณภาพ ของระบบการเข้าเมือง จึงกำหนดว่า ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าชั่วคราวประเภท F, J และ M โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรมมนั้นๆแล้ว  จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ หรือขอรับสถานะอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เข้าเมืองต่อไป  บุคคลผู้ถือวีซ่าประเภท F, J หรือ M จะไม่สามารถรักษาสถานะ Duration of Status ไว้ต่อไปได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2018 เป็นต้นไป  และจะถูกนับเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้: 

- หลังจากวันที่ไม่เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตร หรือไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว หรือหลังจากวันที่เริ่มกิจกรรมใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต 

- หลังจากวันที่ศึกษาจบตามหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการฝึกงานใดๆที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือการร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจบ เพิ่มเติมด้วยระยะเวลาผ่อนผันที่ได้รับอนุมัติแล้ว

- หลังจากวันหมดอายุของ I-94 หรือหลังจากวันที่ศาลเกี่ยวกับการเข้าเมืองหรือ BIA (Board of Immigration Appeals) มีคำพิพากษาให้เนรเทศ หรือออกคำสั่งให้เดินทางออกจากประเทศ ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์คำตัดสินหรือไม่ก็ตาม “

ข้อความที่น่าสนใจในการประกาศครั้งนี้คือ วันหลังจากวันที่ไม่เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรหรือไม่ได้ร่วมในกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ ซึ่งการกำหนดระยะเวลานั้นลำบากเพราะต้องมีการสืบสวนและต้องมีการยอมรับโดยบุคคลผู้นั้นว่า “ใช่ ฉันเลิกเรียนหนังสือใน วันนี้ วันนั้น” แต่ข้อความที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือข้อความที่กล่าวว่า วันหลังจากวันที่เริ่มปฎิบัติกิจกรรมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ  ซึ่งคาดการณ์ได้ว่า ข้อความนี้หมายถึงบุคคลที่เดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยวีซ่านักศึกษาและหลังจากนั้นเริ่มทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตและหากพิสูจน์ได้ว่าเริ่มการทำงานวันใดจะเริ่มคำนวณค่าปรับจากวันนั้นทันที 

ผมคิดว่า ผมจะทำวิดีโออีกเรื่องหนึ่งภายในหกหรือแปดเดือนหลังจากที่ได้เห็นผลจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้แล้ว ผมมีความสนใจอย่างมากที่จะรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามมา เพราะ หากมีการขึ้นศาล จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดมากมาย เช่นการวิเคราะห์เรื่องวันสิ้นสุดกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและวันเริ่มต้นของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเกี่ยวกับการเข้าเมืองกำลังพยายามที่จะกำจัดปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความคลุมเครือของกฎหมายให้หมดไป เพื่อที่จะขจัดขัดขวางผู้ที่อยู่ในสหรัฐฯอย่างไม่ถูกกฎหมายและปฏิบัติกิจกรรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต