Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawอเมริกัน CR1 และ IR1 วีซ่าจากประเทศไทย

อเมริกัน CR1 และ IR1 วีซ่าจากประเทศไทย

Please see English language transcript at: CR1 Visa Thailand.

วีดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงวีซ่าถาวรและกระบวนการของวีซ่าถาวรในแง่ของวีซ่าครอบครัว โดยเฉพาะวีซ่าของคู่สมรสของพลเมืองอเมริกันและสิทธิประโยชน์ของผู้อาศัยอยู่ถาวร ซึ่งในที่นี้หมายถึงคู่สมรสชาวไทย (หรือชาติอื่นเว้นสหรัฐฯ) พลเมืองอเมริกันสามารถที่จะยื่นคำร้องขอสิทธิประโยชน์ของการอาศัยอยู่ถาวรให้คู่สมรสและสิทธิประโยชน์นี้จะขอได้ด้วย คำร้อง CR-1 หรือ IR-1  ข้อแตกต่างของวีซ่าสองชนิดนี้คือระยะเวลาของการการสมรส (วีซ่าสองชนิดนี้มีส่วนคล้ายวีซ่า K-3 ซึ่งฟังรายละเอียดได้ในวิดีโอฉบับอื่นในช่องนี้)

ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างวีซ่า IR-1 กับ CR-1 CR-1 (Conditional Resident 1) หมายถึงผู้อยู่อาศัยถาวรโดยมีเงื่อนไขประเภท 1  ส่วน IR-1 (Immediate Relative 1) คือญาติใกล้ชิดประเภท 1  สิ่งที่ควรทราบคือ วีซ่าถาวรแต่ละประเภทจะมีความสำคัญที่ต่างกันโดยผู้ที่สมรสกับพลเมืองอเมริกันจะได้รับความสำคัญอันดับแรกเมื่อผ่านกระบวนการของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิโดยหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลเมืองและการอพยพ

วีซ่า CR-1 (ประเภทอยู่อาศัยถาวรโดยมีเงื่อนไข) จะออกให้คู่สมรส ในกรณีที่คู่สมรสคู่นั้นได้สมรสเป็นเวลาน้อยกว่า 2 ปี ณ.วันที่ คู่สมรสชาวต่างชาติผู้นั้นเดินทางเข้าสหรัฐฯ และก่อนที่จะถึงวันครบ 2 ปีของการสมรส คู่สมรสคู่นั้นจำเป็นต้องไปยื่นคำร้องเพื่อที่จะยกเลิกเงื่อนไข เงื่อนไขนี้ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อป้องกันการสมรสเพียงในนามหรือสมรสเพื่อได้สัญชาติซึ่งเป็นการสมรสที่ไม่แท้จริงจึงออกวีซ่า CR-1 ให้กับคู่สมรสที่สมรสยังไม่ถึง 2 ปี  ส่วนวีซ่า IR-1 จะออกให้คู่สมรสที่สมรสเป็นเวลานานกว่า 2 ปี

วิธีการที่จะดำเนินการออกวีซ่าสองชนิดนี้จะคล้ายกันมาก วีซ่าชนิดนี้เป็นวีซ่าของคู่สมรสของพลเมืองอเมริกัน ดังนั้นคำร้องจะผ่านหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลเมืองและการอพยพซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และเมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติก็จะส่งไปที่กระทรวงการต่างประเทศโดยผ่านศูนย์วีซ่าแห่งชาติ  ศูนย์วีซ่าแห่งชาติจะให้หมายเลขและส่งคำร้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยในกรณีที่คู่สมรสเป็นคนไทย วีซ่าถาวรจะออกได้ที่สถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯเท่านั้น (วีซ่าชนิดอื่นสามารถออกที่สถานกงสุลที่เชียงใหม่ได้)

การยื่นคำร้องของวีซ่าถาวรยื่นได้ในประเทศไทย แต่ในบางกรณีอาจต้องยื่นคำร้องผ่านศูนย์ต่างๆของหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลเมืองและการอพยพในสหรัฐฯ  โดยทั่วไปแล้วคำร้องจะผ่านหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลเมืองและการอพยพ ซึ่งจะส่งเอกสารไปที่ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ ซึ่งศูนย์วีซ่าแห่งชาติจะขอเอกสารหลายชนิดจากคู่สมรสทั้งสอง (ในบางกรณี อาจต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายหรือทนายที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร ขึ้นอยู่กับกรณีของคู่สมรสคู่นั้น) เมื่อเอกสารเรียบร้อย ศูนย์วีซ่าแห่งชาติจะจัดส่งคำร้องทั้งหมดไปที่แผนกกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยที่กรุงเทพซึ่งสถานทูตจะนัดวันสัมภาษณ์คู่สมรสชาวไทย ซึ่งจะทำการสัมภาษณ์ที่แผนกกงสุลที่สถานทูตและสถานทูตจะออกวีซ่า IR-1 หรือ CR-1 แล้วแต่กรณี วีซ่าประเภท IR-1 หรือ CR-1 ไม่จำเป็นต้องผ่านการปรับสถานะเมื่อเดินทางถึงสหรัฐฯ ซึ่งต่างจากวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ซึ่งต้องปรับสถานะหลังจากการสมรสแล้ว ผู้ถือวีซ่า IR-1 กับ CR-1 จะรับสิทธิประโยชน์ของพลเมืองที่อาศัยอยู่อย่างถาวรทันทีและตราประทับที่ได้รับเมื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯจะถือเป็น กรีนการ์ดชั่วคราว ซึ่งจะมีอายุ 1 ปีหรือจนกว่าจะได้รับ กรีนการ์ดฉบับถาวรที่ออกโดยหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลเมืองและการอพยพ