Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และการยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรส

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว และการยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรส

Please see English language transcript at: US visa domestic violence.

ผมเคยได้กล่าว ในวิดีโอเรื่องอื่นมาแล้วเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประวัติอาชญากรรมและผลกระทบที่อาจเกิดต่อผู้ที่กำลังขอวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรสของสหรัฐฯ แต่ในวิดีโอเรื่องนี้ ผมจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะ  

ผมต้องขอแสดงความชื่นชมองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการเข้าเมืองของสหรัฐฯ ทั้งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทั้งสององค์กรนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาการขอวีซ่าในต่างประเทศเช่นในกรณีของประเทศไทยเป็นต้น  โดยเฉพาะในกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว มีแง่มุมมากมาย ของกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงในหลายด้านกับกระบวนการการเข้าเมือง นอกจากนี้ หน่วยงานในสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ ที่ดูแลเกี่ยวกับการเข้าเมือง ได้มีการแจกคำแถลง เกี่ยวกับผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น จากประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อสตรีอีกด้วย 

สิ่งที่ผมอยากให้ผู้ฟังเข้าใจจากวิดีโอเรื่องนี้คือ องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการเข้าเมืองจะถือเป็นนโยบายสำคัญว่า จะไม่สนับสนุนให้ผู้ที่มีประวัติเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนำคู่หมั้นหรือคู่สมรสเดินทางเข้าสหรัฐฯ ดังนั้นสิ่งที่สันนิษฐานได้คือการขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯคงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากพอสมควร 

สิ่งที่อยากให้เข้าใจคือ เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้ดูเพียงแค่การที่ผู้ยื่นคำร้องเคยติดคุกเกี่ยวกับคดีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว แต่จะพิจารณาแม้กระทั่งการถูกจับกุม หรือแม้ไม่ได้ถูกจับกุมแต่มีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น ก็อาจมีผลกระทบต่อการขอทำวีซ่าคู่หมั้นหรือคู่สมรสได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละกรณีเป็นสำคัญ ดังนั้นผู้ที่กำลังดูวิดีโอเรื่องนี้และสนใจในหัวข้อเรื่องนี้ขอแนะนำให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายก่อนที่จะทำในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าเมือง เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นต้น เพราะบางรายอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นหรือคู่สมรสด้วยซ้ำ

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว มีกฎเกณฑ์บางข้อในกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี ที่มีผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการการเข้าเมือง ซึ่งเคยกล่าวมาแล้วในวีดีโอเรื่องอื่นในช่องรับฟังนี้  แต่โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการการเข้าเมืองไม่ได้เข้มงวดเกินเหตุกับสิ่งที่ไม่สำคัญเช่นการสะกดชื่อผิดหรือพิมพ์ผิด และจะไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่คดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดลึกลงไปถึงข้อเท็จจริงเบื้องหลังของคดี และเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจได้ว่า เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย และตลอดกระบวนการพิจารณาก็จะยึดถือทุกแง่มุมตามข้อกฎหมายที่สามารถใช้ได้กับบทบาทของการเข้าเมือง