Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯ

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯ

Translation of the above video, for original transcript in English please see: Reentry permit

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงค่าธรรมเนียมของใบอนุญาตเพื่อขอกลับเข้าสหรัฐฯ

ใบอนุญาตกลับเข้าสหรัฐฯคืออะไร? ใบอนุญาตกลับเข้าสหรัฐฯจะใช้กับผู้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐฯ และบุคคลผู้นั้นกำลังจะต้องพำนักอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐฯเป็นเวลานานพอสมควร แล้วบุคคลผู้นั้นไม่อยากที่จะให้ทางราชการสหรัฐฯมองว่าได้สละถิ่นที่อยู่ไป จึงต้องดำเนินการบางอย่างก่อนที่จะเดินทางออกนอกสหรัฐฯ โดยการขอใบอนุญาตกลับเข้าสหรัฐฯในภายหน้า

ใบอนุญาตประเภทนี้เรียกว่า I-131 และในขณะที่ทำวีดีโอเรื่องนี้ ค่าธรรมเนียมของใบอนุญาตประเภทนี้เท่ากับ 575 เหรียญสหรัฐฯ  และทางการได้เสนอให้ปรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเข้าเมืองทุกประเภท จึงมีข้อเสนอว่าค่าธรรมเนียมของใบอนุญาตกลับเข้าสหรัฐฯจะเพิ่มจาก 575หรียญสหรัฐฯ   เป็น 585เหรียญสหรัฐฯ   ซึ่งผมคิดว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการอนุมัติและคาดว่าอีกไม่ช้า ค่ายธรรมเนียมของใบอนุญาตกลับเข้าประเทศจะเป็น  585เหรียญสหรัฐฯ  

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: SB-1