Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration LawCoronavirus จะกระทบคำร้องวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯอย่างไร?

Coronavirus จะกระทบคำร้องวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯอย่างไร?

Translation of the above video, for original transcript please see: US Tourist Visa Coronavirus.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึง Coronavirus เฉพาะในบริบทของการขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯโดยยื่นคำร้องที่ประเทศไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซียหรือประเทศอื่นๆที่อยู่นอกประเทศจีน Coronavirus จะมีผลกระทบกับการกระบวนการขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯ อย่างไร?

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประกาศ เรื่อง การงดการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ของผู้ถือวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะนำ Novel Coronavirus 2019 ไปแพร่กระจายในสหรัฐฯ  ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดข้อมูลได้ในเว็บไซด์ whitehouse.gov  สรุปใจความสำคัญได้ว่า: "กระผมได้พิจารณาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของสหรัฐฯเป็นหลัก ในการจำกัดขอบเขต และระงับการเดินทางเข้าสหรัฐฯไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ก่อนที่จะมีการเดินทางหรือมีความพยายามที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯสำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่ปรากฎว่าได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน แต่ไม่รวมถึงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า นอกจากนี้ ผมยังเห็นอีกด้วยว่า ทางการสหรัฐฯ จำเป็นต้องกำหนดให้มีมาตรการในการตรวจ คัดกรอง และกักกันบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐฯแล้ว แต่อาจจะได้สัมผัสไวรัสนี้มาก่อน"

สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตุจากวิดีโอเรื่องนี้ คือรัฐบาลสหรัฐฯไม่ได้เพ่งเล็งไปที่สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเป็นพิเศษ รวมถึงผู้ถือสัญชาติจีนก็ตาม แต่จะเพ่งเล็งไปที่ ผู่ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ถือสัญชาติจีนที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและอาศัยมาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมา 1 ปีโดยที่ไม่ได้เดินทางกลับไปจีน บุคคลผู้นั้นสามารถที่จะขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯได้ และปัญหานี้จะไม่เป็นประเด็นเพราะไม่ได้พำนักอาศัยในประเทศจีนในช่วงที่เกิด Coronavirus  ซึ่งประเทศจีนจะถือเป็นจุดศูนย์กลางของภัยพิบัติ ของไวรัสชนิดนี้และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากมายในประเทศจีน ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณเป็นผู้ถือสัญชาติไทยซึ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนและพยายามยื่นคำร้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ผมคิดว่าบุคคลผู้นั้นคงได้รับผลกระทบจากประกาศฉบับนี้แน่นอน เพราะถึงแม้คุณจะไม่ใช่ผู้ถือสัญชาติจีน ประเด็นจะอยู่ที่ว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อ Coronavirus ไปแพร่กระจายในสหรัฐฯ เป็นสำคัญ

สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตุจากวิดีโอเรื่องนี้ คือรัฐบาลสหรัฐฯไม่ได้เพ่งเล็งเจาะจงไปที่สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเป็นพิเศษ และไม่ได้เพ่งเล็งไปที่ขอบเขตอำนาจศาลใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการเฉพาะ แต่จะเจาะจงผู้ที่มีความเสี่ยงในการที่จะนำเชื้อไปแพร่กระจายและผู้ที่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน ไม่ว่าจะถือญชาติจีนหรือไม่ อาจจะมีปัญหาเมื่อขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯ ผมคิดว่าถ้าคุณเพิ่งไปเที่ยวเมืองจีนและพยายามที่จะขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯ ผมคิดว่าคุณจะได้รับการปฏิเสธวีซ่าภายใต้ข้อ 221 G เพื่อให้รอให้พ้นกำหนด 2 สัปดาห์ซึ่งตัวเลข 2 สัปดาห์คือตัวเลขที่ทางการแพทย์เชื่อว่าจะเป็นระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้ตามด้วยการแสดงอาการ ดังนั้น ผู้ที่ยื่นคำร้องจะต้องมั่นใจว่าจะไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะนำโรคชนิดนี้ไปแพร่กระจายที่สหรัฐฯ เมื่อพ้นขีดอันตราย 2 สัปดาห์  221 G คงจะได้รับการยกเลิกและจะได้รับอนุมัติวีซ่าหลังจากนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่กงสุลมั่นใจได้ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะนำไวรัสไปแพร่กระจายในสหรัฐฯ

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผมจะแจ้งให้ทราบในช่องรับฟังนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: วีซ่านักท่องเที่ยว