Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawระเบียบใหม่ว่าด้วยการขอหลักฐานเพิ่มเติมของ USCIS (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ) จะมีผลกระทบต่อกระบวนการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศตาม I-601 อย่างไร ?

ระเบียบใหม่ว่าด้วยการขอหลักฐานเพิ่มเติมของ USCIS (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ) จะมีผลกระทบต่อกระบวนการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศตาม I-601 อย่างไร ?

Translation of the above video. For original transcript please see: I-601 Waiver Thailand.

วีดีโอม้วนนี้จะกล่าวถึงการขอหลักฐานเพิ่มเติมและกระบวนการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศตาม I-601

ผมได้ทำวิดีโอหลายม้วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ USCIS (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ) ที่เกี่ยวกับการขอหลักฐานเพิ่มเติม  โดยนโยบายใหม่ได้ยกเลิกหลักการ “ไม่มีทางเป็นไปได้” ซึ่งในอดีตได้กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ USCIS จะต้องออกเอกสาร RFEเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้อง นอกเสียจากว่ากรณีที่วีซ่านั้น “ไม่มีทางที่จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนอยู่แล้ว” และหลักการ ”ไม่มีทางเป็นไปได้”นี้ เป็นหลักที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จึงต้องออกเอกสาร RFE เพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้องเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง  แต่ขณะนี้ นโยบายเดิมได้ถูกยกเลิกไปแล้วและนโยบายใหม่ของ USCIS คือ ไม่จำเป็นที่จะต้องออกเอกสาร RFE เพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมมาพิจารณาประกอบอีกต่อไป หากวินิจฉัยอย่างแน่ชัดแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่เป็นผู้ที่สมควรได้รับการอนุมัติวีซ่า  จากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่กล่าวแล้วนี้ ผมคาดว่าคงมีการปฏิเสธคำร้องโดย USCIS มากขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่มีพยานหลักฐานชี้ให้เห็นถึงการขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนของผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการของการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศตาม I-601

ในอดีต คำร้องที่มีการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศตาม I-601 มาเกี่ยวข้อง มักจะต้องมีการขอหลักฐานเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณา ซึ่งอาจขอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ญาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม”  หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง “ความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส”ที่อาจเกิดขึ้น ต่อประชาชนชาวอเมริกันหรือผู้อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากวีซ่าถูกปฏิเสธ ซึ่งการขอหลักฐานเพิ่มเติมส่วนใหญ่แล้วมักมาจากสองเรื่องนี้

ผมคิดว่าจากนี้ไป กระบวนการ I-601 จะยากขึ้น ดังนั้นควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะในอดีต ผมเคยได้รับการขอหลักฐานเพิ่มเติมแม้คำร้องจะไม่ซับซ้อนและเอกสารครบถ้วนก็ตาม ดังนั้นต่อจากนี้ไปเราอาจจะได้เห็นการอนุมัติวีซ่าที่เร็วขึ้น หรืออาจจะเห็นการปฏิเสธคำร้องเร็วขึ้นก็ยังไม่รู้ได้ แต่โดยส่วนตัวแล้ว ผมเชื่อว่าจะได้รับการปฏิเสธเร็วกว่าการอนุมัติด้วยซ้ำ 

ดังนั้น หากผู้ยื่นคำร้องคิดว่าจะต้องยื่นเอกสารขอยกเว้นจากการไม่ อนุญาตให้เข้าประเทศตาม I-601 ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เพื่อขอรับคำแนะนำว่าควรเดินเรื่องอย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุดและหากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขอยกเว้นตาม I-601 อยู่ด้วยแล้ว ขอแนะนำว่าควรให้ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นเป็นผู้ยื่นคำร้อง เพราะอาจต้องมีการว่าความเชิงกฎหมายตามมาเพื่อหลีกเลี่ยงต่อการถูกปฏิเสธคำร้อง

ดังนั้นอยากให้ผู้ที่รับชมวิดีโอม้วนนี้เข้าใจว่าตอนนี้นโยบายของ USCIS  ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยสิ้นเชิง การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศตาม I-601 จะเป็นหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อการที่จะเดินเรื่องต่อไป