Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawเรื่องวีซ่าและการเข้าเมืองของสหรัฐฯ : ตราประทับ I-551 คืออะไร?

เรื่องวีซ่าและการเข้าเมืองของสหรัฐฯ : ตราประทับ I-551 คืออะไร?

Translation of the above video. For original English language transcript please see: I-551.

 วิดีโอฉบับนี้จะพูดถึงตราประทับ I-551 จะอธิบายโดยใช้ตัวอย่างของคนต่างชาติ เช่นคนไทย ที่สมรสกับพลเมืองอเมริกัน และได้ขอวีซ่าถาวร เพื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ เมื่อเดินทางไปถึงสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองติจะประทับตราซึ่งเรียกว่า I- 551 ซึ่งในทางกฎหมาย I-551 คือกรีนการ์ดชั่วคราวซึ่งมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่เข้าสหรัฐฯ ส่วนกรีนการ์ดถาวรจะถูกจัดส่งไปยังคู่สมรสชาวต่างชาติ ซึ่งถือว่าได้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้อาศัยอยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อย

ตราประทับ I-551 สามารถใช้เพื่อเดินทางเข้าออกสหรัฐฯ แต่จะมีอายุเพียง 1 ปี ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้คือ ถ้าชาวต่างชาติที่ถือกรีนการ์ดชั่วคราว (I-551) เดินทางออกนอกประเทศแล้ว I-551 หมดอายุก่อนกลับเข้าสหรัฐฯ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือสายการบินจะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นขึ้นเครื่องบินเพราะ I- 551 หมดอายุและยังไม่ได้รับกรีนคาร์ดถาวร หาก I-551 หมดอายุจะมีคนเดียวที่ต่ออายุให้ได้ก็คือผู้พิพากษาด้านคนเข้าเมืองซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ แต่ผู้เดินทางไม่สามารถจะกลับเข้าสหรัฐฯไปเดินเรื่อง  แม้จะเป็นปัญหาที่เกิดไม่บ่อยแต่ถ้าเกิดขึ้นจะแก้ไขลำบาก ดังนั้นสิ่งที่ควรจำคือ I-551 เป็นวีซ่าชั่วคราวดังนั้นเมื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯควรรีบไปดำเนินเรื่อง กรีนการ์ดถาวรให้เร็วที่สุด ดังนั้นการเดินทางด้วย I-551 ทำได้เสมอแต่ต้องพึ่งระวังว่าถ้าอยู่ต่างประเทศเมื่อ I-551 หมกอายุจะเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควร