Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawแบบฟอร์ม I-864 การให้คำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลี้ยงดู : ในประเด็นเกี่ยวกับ การเสียภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (Tax Return) และ ใบรับรองการเสียภาษีจากกรมสรรพากร (Tax Transcript)

แบบฟอร์ม I-864 การให้คำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลี้ยงดู : ในประเด็นเกี่ยวกับ การเสียภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (Tax Return) และ ใบรับรองการเสียภาษีจากกรมสรรพากร (Tax Transcript)

Please see English language transcript at: IRS Tax Transcript.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงแบบฟอร์ม I-864 การให้คำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลี้ยงดู เฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ การเสียภาษีเงินได้บุคคลประจำปี และใบรับรองการเสียภาษีจากกรมสรรพากร  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามวิดีโอในช่องนี้มาก่อน แบบฟอร์ม I-864 คือเอกสารการให้คำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุคคลที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ ซึ่งถ้าเป็น วีซ่า K-1 จะใช้ I-134 (ท่านสามารถฟังข้อมูลเกี่ยวกับ I-864 และ I-134 ได้ในวีดีโอเรื่องอื่นในช่องรับฟังนี้)

โดยทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่กงสุลซึ่งทำการวินิจฉัยคำร้องขอวีซ่า ไม่เพียงแต่ต้องการเห็นเอกสารเกี่ยวกับการให้คำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูที่ลงนามโดยพลเมืองอเมริกันหรือผู้อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมายการของคู่หมั้นหรือคู่สมรสที่กำลังจะย้ายไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐฯเท่านั้น แต่ยังต้องการดูหลักฐานอื่นที่แสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูบุคคลที่ย้ายไปอยู่ในสหรัฐฯได้ด้วย

ส่วนใหญ่แล้ว หลักฐานที่ดีที่สุดที่จะแสดงถึงการมีรายได้ของบุคคลนั้นก็คือ ใบสำคัญการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการยื่นประกอบเอกสาร I-864 แต่ในบางกรณี อาจต้องใช้ใบรับรองการเสียภาษีจากกรมสรรพากรด้วย  ผมเคยเห็นกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้นั้นได้ไปชำระภาษี  โดยได้กรอกข้อมูลในเอกสารด้วยลายมือ ลงนาม และยื่นภาษีด้วยตัวเอง ซึ่งผมคิดว่าเจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะเพียงแค่ต้องการความมั่นใจว่าบุคคลผู้นั้นได้เสียภาษีอย่างถูกต้องซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ใบรับรองการเสียภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากรด้วย  บางครั้งหากลูกค้าของทางสำนักงานได้กรอกเอกสารและชำระภาษีด้วยตนเอง ผมจะแนะนำให้บุคคลผู้นั้นขอใบรับรองการเสียภาษีที่ออกจากกรมสรรพกรและยื่นพร้อมคำร้องทำวีซ่าเพื่อป้องกันการเสียเวลาหากเจ้าหน้าที่ต้องการในภายหลัง 

โดยสรุป สิ่งที่ต้องการให้ท่านได้รับจากวิดีโอเรื่องนี้คือ หลักฐานการเสียภาษีมีสองชนิด คือใบสำคัญการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และใบรับรองการเสียภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากร ซึ่งคุณสามารถติดต่อกรมสรรพากรโดยตรงเพื่อขอใบรับรองการเสียภาษีของปีที่ผ่านมาหรือปีใดก็ตามที่เคยชำระภาษี และทางกรมสรรพากรจะส่งเอกสารยืนยันกลับมาให้คุณ ซึ่งจะมีรายละเอียดของการเสียภาษีอย่างเพียงพอที่จะใช้กับเจ้าหน้าที่กงสุล ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯหรือที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ในกรณีที่ยื่นแบบฟอร์ม I-864 โดยเฉพาะกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯที่กรุงเทพฯ 

โดยสรุป ใบสำคัญการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามักจะเพียงพอแต่ในบางกรณี อาจจะมีการขอใบรับรองการเสียภาษีจากกรมสรรพากรด้วย จึงแนะนำว่าควรขอล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อเลี่ยงปัญหาและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง