Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration LawI-864P และหนังสือรับรองการจดทะเบียน

I-864P และหนังสือรับรองการจดทะเบียน

Please see English language transcript at: I-864P

วีดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงเอกสารหมายเลข I-864P ในแง่ของการนำมาใช้กับคำเบิกความเกี่ยวกับการเลี้ยงดูผู้อื่น ซึ่งจะยื่นพร้อมคำร้องเพื่อขอวีซ่าถาวร (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง I-864 หรือ I-134 ซึ่งเป็นใบเบิกความเกี่ยวกับการเลี้ยงดูที่ใช้กับวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรส ศึกษาได้จากวีดีโออื่นในช่องนี้)

 สิ่งที่จะนำมาอิบายในวันนี้คือ  I-864P เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เรื่องฐานที่ใช้ในการคำนวณระดับความยากจนในแง่อัตราส่วนและเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีการปรับข้อมูลทุกปี เอกสารฉบับนี้มีประโยชน์เพราะสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการคำนวณค่าเลี้ยงดูผู้อื่น ซึ่งจะใช้เมื่อยื่นใบเบิกความเกี่ยวการเลี้ยงดูผู้อื่น ว่าผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อนำคู่หมั้นหรือคู่สมรสเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ มีความสามารถเพียงพอในการที่จะเลี้ยงดูบุคคลผู้นั้นหรือไม่ ซึ่งต้องใช้ฐานเงินเดือนหรือฐานรายได้ เพื่อที่จะคำนวณว่ามีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอที่จะสามารถนำคู่สมรสหรือคู่หมั้นต่างชาติเข้าสหรัฐฯได้ ซึ่งข้อมูลในเอกสาร I-864P จะเป็นประโยชน์มากในการคำนวณฐานรายได้นั่นเอง 

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้องมีรายได้เท่ากับ 125% ของระดับมาตรฐานความยากจน (ส่วนตัวเลขที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในอลาสก้า หรือฮาวายจะต่างกันเล็กน้อยกับผู้ที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินใหญ่) ส่วนพลเมืองอเมริกันที่รับใช้ชาติในฐานะที่เป็นทหารในขณะที่ยื่นคำร้องเพื่อนำคู่สมรสหรือคู่หมั้นเข้าสหรัฐฯ อนุโลมให้มีรายได้เท่ากับ 100% ของฐานความยากจนเพื่อที่จะสามารถรับรองคู่หมั้นหรือคู่สมรส

มีประเด็นที่สำคัญ 2 อย่างที่อยากกล่าวเรื่องการรับรองคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวต่างชาติคือ หากมีการขาดรายได้บางส่วน ผู้ยื่นคำร้องที่เป็นผู้รับรอง สามารถที่จะใช้ทรัพย์สินอื่นๆเพื่อที่จะนำมาคำนวนรวมกับรายได้ หรืออีกทางเลือกคือ หาผู้รับรองร่วมซึ่งผู้รับรองร่วมเองก็จำเป็นต้องมีรายได้เพียงพอเช่นก้น (ทรัพย์สินในที่นี้อาจจะเป็นหุ้น หรือพันธบัตร หรือที่ดิน เงินสดในธนาคาร หรือเงินสดทั่วไป ซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ในการคำนวณรายได้ขั้นต่ำเพื่อที่จะใช้ประกอบคำร้อง I- 864)  เอกสาร I-864P เป็นเครื่องมือประกอบการอ้างอิงซึ่งน่าสนใจและทุกปีจะมีการปรับข้อมูลตามค่าครองชีพด้วย เอกสารชุดนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่กำลังจะรับรองคู่สมรสหรือคู่หมั้นเพื่อเข้าสหรัฐฯ)