Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawกราถูกปฏิเสธวีซ่า K-1 และ การขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้ประเทศโดย I-601

กราถูกปฏิเสธวีซ่า K-1 และ การขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้ประเทศโดย I-601

Please see English language transcript at: K1 visa I601 waiver.

วิดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงการขอยกเว้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศในแง่ของวีซ่า K-1

เหตุผลในการทำวิดีโอฉบับนี้ เป็นเพราะ วีซ่า K-1 จะมีลักษณะเป็นวีซ่าแบบผสมผสาน กล่าวตือ โดยตัวมันเองซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราว แต่ในกระบวนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย กงสุล จะปฏิบัติเหมือนกับการให้วีซ่าถาวร เพราะผู้ที่ยื่นขอวีซ่ามีความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่ม ว่าจะย้ายไปอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ต่างกันเพียงแค่วีซ่า K-1 จะมีอายุการใช้งานเพียง 90 วัน ซึ่งหมายความว่า ผู้ยื่นขอวีซ่ามีเวลาเพียง 90 วันที่จะเข้าสู่กระบวนการสมรสและยื่นคำร้องขอ”ปรับสถานะ” เป็นสถานะของการอยู่อาศัยแบบถาวรในสหรัฐฯ (มีวีดีโออีกฉบับหนึ่งที่จะกล่าวถึงการปรับสถานะ)

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศ กฎหมายการเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ ได้ระบุไว้ว่า หากจะขอรับการยกเว้นจากการปฏิเสธดังกล่าว  ผู้ยื่นคำร้องจะต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดว่า ตนมี“ญาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม” ที่จะได้รับความลำบากอย่างแสนสาหัสจากการที่ตนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ซึ่งในกรณีที่เป็นวีซ่าคู่หมั้น ถึงแม้ทั้งคู่จะยังไม่แต่งงานกันก็ตาม แต่ในกระบวนการดำเนินการของกฎหมายเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณากรณีลักษณะนี้อย่างรวบรัด โดยคู่หมั้นคู่นั้นจะได้รับการวินิจฉัยว่าได้แต่งงานกันแล้ว  กฎนี้เป็นกฎที่สร้างขึ้นมาสำหรับกรณีนี้โดยเฉพาะเพื่อที่คู่หมั้นชาวต่างชาติจะสามารถอ้างอิงได้ว่าคู่หมั้นฝ่ายที่เป็นพลเมืองอเมริกันเป็น “ญาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม”ของตนได้

ดังนั้นเหตุผลที่ทำวิดีโอฉบับนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทคู่หมั้นและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้รับทราบว่า ตนสามารถที่จะยื่นคำร้องขอยกเว้นจากการไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้ โดยใช้ I-601 ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทคู่สมรส  (มีวีดโออีกฉบับหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “ญาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม”)