Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า K-1 ประเภทคู่สมรส: คำมั่นสัญญาใน I-134 มีการผูกมัดทางกฎหมายหรือไม่?

วีซ่า K-1 ประเภทคู่สมรส: คำมั่นสัญญาใน I-134 มีการผูกมัดทางกฎหมายหรือไม่?

Please see English language transcript at:

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึง ผลการผูกมัดทางกฎหมายของแบบฟอร์ม I-134 ในบริบทของ วีซ่า K1 (ประเภทคู่หมั้น) 

ในชุดของเอกสารเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตสหรัฐฯในประเทศต่างๆนั้น แบบฟอร์ม I-134 เป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญชิ้นหนึ่ง  สำหรับที่ประเทศไทย จะเรียกว่า ชุดเอกสารประกอบ หมายเลข 3 ( Packet 3) ซึ่งผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1(ประเภทคู่หมั้น) จะต้องแนบแบบฟอร์มนี้ประกอบคำร้องด้วยเสมอ

ผมจะขอยกข้อความจากเว็บไซท์ uscis.gov ในข้อ 30.8 ซึ่งระบุไว้ว่า “ผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราว (non-immigrant) ทุกคน ไม่ว่าจะเข้ามาเพื่อพำนักอาศัย หรือเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลา หรือเพื่อขอยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานะ จำเป็นต้องให้ผู้ที่จะทำการอนุมัติ มั่นใจได้ว่าเขาเหล่านั้น สามารถที่จะดำรงชีพ และรักษาสถานะของตนได้โดยไม่เป็นภาระกับสังคม"  และนั่นคือจุดประสงค์ของ I-134 การให้คำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลี้ยงดู “ซึ่งแม้ว่าการให้คำสัตย์ปฏิญาณดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะภาพทางการเงินแต่ไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย และ I- 134 สามารถใช้ได้เฉพาะกับวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น"

วีซ่า K-1 จะเป็นวีซ่าที่ก้ำกึ่งระหว่างการขอวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวซึ่งวีซ่า K-1 ได้ถูกสร้างขึ้นมา สำหรับคู่หมั้นชาวต่างชาติที่สามารถพำนักอาศัยอย่างถูกกฎหมายเป็นเวลา 90วันเพื่อทำการตัดสินใจว่าต้องการที่จะแต่งงานกับพลเมืองอเมริกันจริงๆหรือไม่ แม้ว่าในขณะที่เดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน จะมีความตั้งใจจริงที่จะแต่งงานกับพลเมืองอเมริกันก็ตาม แต่เมื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจอีกครั้งเพื่อเข้าสู่การแต่งงาน และเมื่อได้แต่งงานแล้วก็ยังต้องยื่นคำร้องขอปรับสถานะต่อไป ซึ่งจะมีวีดีโอเรื่องอื่นในช่องรับฟังนี้ที่จะให้รายละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องการยื่นเรื่องขอปรับสถานะ  ซึ่งจะมีบริบทหนึ่งเกี่ยวกับการให้คำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูตามแบบฟอร์ม  I-864 ในกระบวนการขอปรับสถานะไว้ด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่ขอเน้นย้ำในวิดีโอนี้ก็คือ ในแง่ของ I-134 นั้นโดยตัวของมันเองไม่ได้มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย แต่ผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้องลงนามด้วยตัวเองและหากพบว่ามีการให้ข้อมูลเท็จหรือมีการบิดเบือนข้อมูลในการยื่นคำร้องกับ สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ อาจเป็นผลทำให้ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ดังนั้น  ถึงแม้  I-134โดยตัวของมันเอง จะไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ยื่นคำร้องที่จะต้องกรอกแบบฟอร์ม I-134 ตามความเป็นจริงเท่านั้น และนั่นคือสิ่งแรกที่ผู้ยื่นคำร้องพึงระลึกไว้เสมอ

สรุปได้ว่า เมื่อยื่นขอวีซ่า K-1 จะต้องยื่นพร้อมกับฟอร์ม I-134 ซึ่งไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย แต่เนื่องจากวีซ่า K-1 เป็นวีซ่าที่มีจุดประสงค์สองอย่างคู่กัน คือเป็นวีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาพำนักอาศัยในสหรัฐฯอย่างถูกกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด  และเพื่อดำเนินการขอปรับสถานะต่อไป จึงทำให้มีข้อแตกต่างโดยสิ้นเชิงเมื่อเปรียบเทียบกับ I-864 ที่มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย  ซึ่งมีวีดีโออีกเรื่องหนึ่งในช่องรับฟังนี้ที่จะให้ข้อมูลเรื่อง I- 864 และข้อผูกมัดทางกฎหมายโดยละเอียด