Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawบทสรุป วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)

บทสรุป วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)

Please see English language transcript at: K1 Visa Thailand.

วีดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) และกระบวนการของวีซ่าชนิดนี้สำหรับผู้ที่ต้องการรับ สิทธิประโยชน์ของผู้ย้ายไปอาศัยอยู่ในสหรัฐฯอย่างถาวร

วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) จะอนุญาติให้ผู้ถือ เข้าสหรัญฯ เป็นเวลา 90 วัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยจุดประสงค์เพียงอย่างเดียว คือเพื่อสมรสกับพลเมืองชาวอเมริกันและยื่นคำร้องขอปรับสถานะคือรับสิทธิประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยอย่างถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่เรียกว่ากรีนคาร์ด 

ข้อกำหนดอย่างหนึ่งของวีซ่า K-1 คือคู่หมั้นชาวต่างชาติจะต้องสมรสกับคู่หมั้นที่เป็นพลเมืองอเมริกันเท่านั้น ไม่สามารถสมรสกับผู้ที่ถือกรีนการ์ด ต้องเป็นคู่หมั้นของพลเมืองอเมริกันที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ นอกจากนี้คู่หมั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องเคยพบเจอกันอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 2 ปีก่อนที่จะยื่นคำร้อง  

กระบวนของการขอวีซ่า K-1 จะเริ่มที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ โดยหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลเมืองและการอพยพ (USCIS) และต่อจากนั้น คำร้องจะถูกจัดส่งไปยังศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ จากนั้นกระทรวงการต่างประเทศจะส่งคำร้องไปที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯในกรุงเทพฯ (ในกรณีที่คู่หมั้นต่าชาติเป็นคนไทย) ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตจะจัดหมายเลขให้กับคำร้องและติดต่อคู่หมั้นชาวไทยเพื่อที่จะให้เตรียมเอกสารทั้งหมดและเตรียมเข้ารับการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่กงสุล เพื่อที่จะรับวีซ่าเข้าสหรัฐฯ

หลังจากที่ได้รับวีซ่า (ซึ่งจะต้องใช้ภายใน 6 เดือน) และเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางถึงสหรัฐฯ จะมีเวลา 90 วันที่จะสมรสและยื่นคำร้องเพื่อปรับสถานะ   มีข้อควรระวัง 2 อย่างคือ ถ้าหากคู่หมั้นคู่นั้นเปลี่ยนใจที่จะสมรสเมื่อเข้าสหรัญฯด้วยวีซ่า K-1 ผู้ถือวีซ่า K-1 จะต้องเดินทางออกจากสหรัฐฯภายใน 90 วัน เพื่อไม่ให้ถูกข้อหาว่าอยู่เกินอายุของวีซ่า นอกจากนี้วีซ่า K-1 จะใช้ได้กับคู่หมั้นที่ระบุชื่อในเอกสารเท่านั้น ดังนั้นถ้า คู่หมั้นทั้งสองที่ไม่ต้องการจะสมรสแล้ว ไม่สามารถจะใช้วีซ่า K-1 ชุดนี้เพื่อสมรสกับบุคคลอื่น

สิ่งที่ควรทราบคือ วีซ่า K-1 เปรียบเสมือนวีซ่าชั่วคราวทั้งทั้งที่จุดประสงค์ของวีซ่าชนิดนี้จะมีจุดประสงค์ของวีซ่าถาวรก็ตาม ถึงแม้วีซ่า K-1 จะมีอายุการใช้งานเพียง 90 วันหลังจากวันเดินทางเข้าสหรัฐฯ  แต่ผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐฯเดินทางเพื่อที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐฯเป็นการถาวรในที่สุด  มีคำถามที่หลายคนถามคือ “เพราะเหตุใดจึงกำหนดเพียง 90 วัน” ซึ่งดูเหมือนตัวเลขที่บังคับ แต่จำนวนวัน 90 วันนี้ถูกกำหนดโดยผู้ร่างกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและการเข้าเมืองซึ่งเล็งเห็นว่าเวลา 90 วันควรเพียงพอที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ และตัดสินใจที่จะสมรสหรือไม่ และปรับสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  นอกจากนี้ ศาลสูงของสหรัฐฯได้ตัดสินว่าผู้ที่มีเพศเดียวกันสามารถสมรสได้แล้ว ดังนั้น วีซ่า K-1 จึงสามารถใช้กับคู่หมั้นที่มีเพศเดียวกัน 

สิ่งที่ควรพึงระวังข้อหนึ่งคือ มีสำนักงานบางแห่งในประเทศไทยที่อ้างว่ามีคุณสมบัติมีวุฒิเพียงพอที่จะช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าเมืองของสหรัฐฯ แต่ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ผู้ที่จะทำงานด้านการเข้าเมืองจะต้องเป็นทนายที่มีใบอนุญาติเท่านั้น จึงสามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องขั้นตอนของวีซ่า หากผู้ที่อ้างว่ามีความสามารถในการยื่นคำร้องวีซ่า K-1 แต่ไม่มีหลักฐานว่ามีคุณสมบัติจากศาลสหรัฐฯหรือจากสมาคมทนายแห่งสหรัฐฯ ควรพึงระวังเพราะอาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของสหรัฐฯอเมริกา