Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น): ตอน การพบเจอคู่หมั้นและ COVID-19

วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น): ตอน การพบเจอคู่หมั้นและ COVID-19

Translation of the above video, for original transcript in English please see: Fiance Visa

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K1 (ประเภทคู่หมั้น) เฉพาะในบริบทที่เกี่ยวกับ Coronavirus และปัญหาเกี่ยวกับการที่ี่จำเป็นต้องพบเจอกันและผลกระทบจาก Coronavirus ต่อผู้ที่กำลังยื่นขอวีซ่าประเภทคู่หมั้น

วีซ่าประเภทคู่หมั้นเป็นวิชาที่มีข้อกำหนดว่าก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า คู่หมั้นจำเป็นต้องพบเจอคู่กันอย่างน้อย  1 ครั้ง ภายใน 2 ปีก่อนยื่นคำร้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ ซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

สิ่งที่ผมได้สังเกตคือมีลูกค้าหลายคนในสมัยนี้ได้พบเจอคู่หมั้นผ่านทางออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น และเกิดความสัมพันธ์กันซึ่งต่อมาจะทำการการสมรส

สิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือ มีบางกรณีที่อาจจะได้รับการยกเว้นจากการพบเจอกัน 2 ปี ซึ่งจริงๆเป็นประเด็นที่เลี่ยงยากและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะต้องมองเห็นว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เช่น อาจจะมีเหตุผลที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นต้น  และจะต้องมีหลักฐานที่แน่นแฟ้นพอเพื่อที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าโดยไม่ได้เจอกัน

การที่ต้องพบเจอกันภายใน 2 ปีก่อนยื่นคำร้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไร? 

COVID-19 ได้สร้างปัญหาหลายชนิดซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการงดการทำงานบางชนิดของกระบวนการเข้าเมือ งแต่สิ่งแรกที่ต้องกล่าวคือ ถ้าหากได้พบเจอกับคู่หมั้นภายใน 2 ปี ซึ่งจะเห็นบ่อยครั้งว่าได้พบเจอกันแต่บางครั้งคนหนึ่งทำงานที่สหรัฐฯ อีกคนหนึ่งไม่มีเวลาเดินทางมาที่ประเทศไทยแต่มีการสื่อสารกันตลอดเวลา หรือ พลเมืองอเมรกันบางคนอาจมีคู่หมั้นในประเทศไทยแต่ตัวเองต้องทำงานในอัฟกานิสถานหรืออิรัก แต่ความสัมพันธ์ยังเข้มแข็งอยู่  แต่ละปีผ่านไปได้เร็วมาก ถ้าหากยังอยู่ในห้วงเวลา 2 ปีที่จะต้องพบจอกัน ควรที่จะรีบยื่นคำร้อง K-1 เพื่อที่จะได้เลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยหรือกัมพูชาหรือลาว เนื่องจากในช่วง COVID-19 จะไม่มีการเดินทางระหว่างประเทศ เพราะฉะนั้น หากคุณอยู่ในกลุ่มที่ได้พบเจอกันภายใน 2 ปี ก่อนยื่นคำร้อง ผมขอแนะนำว่าควรจะยื่นคำร้องก่อนที่จะหมดเขต 2 ปี เพราะผมยังมองไม่ออกว่าการเดินทางจะเริ่มได้อีกเมื่อไหร่ ซึ่งถ้าหากใกล้จะครบเวลา 2 ปี การยื่นคำร้องไปก่อนอาจจะเป็นความคิดที่ดี

อีกสิ่งหนึ่งที่อาจทำได้คือ ในบางสถานการณ์อาจจะยื่นขอยกเว้นการพบเจอด้วยเหตุผลที่ว่า 2 ปีอาจจะผ่านไปและคุณอาจจะได้วางแผนไว้ว่าจะเดินทางมาประเทศไทย แต่ได้เจอปัญหา COVID-19 เสียก่อนทำให้คุณต้องยกเลิกแผนที่จะเดินทางมา และถ้าหากเป็นเช่นนี้ ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่คุณติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อที่จะได้ยื่นคำร้องที่มีหลักฐานและคำอธิบายที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะดีกว่าการที่จะยื่นคำร้องด้วยตัวเอง. 

ไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลให้กระบวนการการต่างๆ ซึ่งเดิมเป็นกระบวนการที่ง่าย มีความยุ่งยากมากขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าหากคุณยังมีเวลาอยู่ในช่วง 2 ปีที่จะยื่นคำร้อง ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะไปยื่นคำร้อง แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเจอกันและได้วางแผนว่าจะมาพบเจอกัน แต่เกิดโรคระบาดจึงมาไม่ได้ ควรที่จะติดต่อผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อที่จะให้ความกระจ่างแจ้งว่ากรณีของคุณต้องเดินดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำสำหรับผู้ที่ขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่K1 วีซ่า