Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น): ตอน: การขอหลักฐานเพิ่มเติมโดย USCIS ในระหว่างช่วงวิกฤต COVID-19

วีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น): ตอน: การขอหลักฐานเพิ่มเติมโดย USCIS ในระหว่างช่วงวิกฤต COVID-19

Translation of the above video, for original transcript in English please see: K-1 Visas.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) เฉพาะในบริบทของกรณีที่ได้รับการขอหลักฐานเพิ่มเติม (RFE) และการจัดการกับปัญหานี้ในช่วงวิกฤติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดที่ประเทศจีน 

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องการขอหลักฐานเพิ่มเติมหรือที่เรียกว่า RFE เท่านั้น  ไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการทั้งหมด การขอหลักฐานเพิ่มเติมคือการที่ USCIS ต้องการให้ผู้ยื่นคำร้องนำเอกสารหลักฐานมาประกอบกับใบคำร้องเป็นการเพิ่มเติมจากที่ยื่นเรื่องไว้เดิม 

ตามปกติ ทางสำนักงานจะจัดเอกสารเพื่อประกอบคำร้องอย่างละเอียดที่สุด ซึ่งในสายตาของเราเชื่อว่าเราได้แนบเอกสารประกอบใบคำร้องครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ว่าจะครบถ้วนแค่ไหนก็ตาม ก็ยังมีแนวโน้มว่าเจ้าหน้าที่จะออก RFE ให้อยู่ดี ซึ่งผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน จนกระทั่งในสมัยรัฐบาลทรั๊มป์นี่แหละ ที่ปรากฎการเรียกขอหลักฐานเพิ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก 

คำถามก็คือ เราจะรับมือกับปัญหานี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร ?  ซึ่งในความเห็นของผม การปฏิบัติเมื่อได้รับการขอหลักฐานเพิ่มเติมโดยพื้นฐานแล้วก็คงเหมือนที่เคยปฎิบัติมาแล้วในอดีต เพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 แต่ยังโชคดีที่ว่า ทาง USCIS ได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ในปัจจุบันและได้ออกประกาศเรื่อง  “ USCIS ได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือ ในประกาศแจ้งความจำนงที่จะปฏิเสธวีซ่า”  (NOID) ความว่า: "เนื่องจากได้เกิดการระบาดของ Coronavirus, หรือ COVID-19, ทาง USCIS ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นคำร้องที่ได้รับหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติม (RFE)  หรือหนังสือแจ้งความจำนงที่จะปฏิเสธวีซ่า(NOID) เฉพาะฉบับลงวันที่ระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2020 โดยกำหนดว่า  หากบุคคลใดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ USCIS ได้ภายใน 60 วันหลังจากวันหมดเขตที่ระบุใน RFE หรือ NOID ทาง USCIS จะรับไว้พิจารณาก่อนที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป ทั้งนี้USCIS ได้ออกมาตรการหลายชนิดเพื่อปกป้องแรงงานและชุมชน อีกทั้งเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาสำหรับผู้ที่กำลังยื่นคำร้องในเวลานี้"  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดที่ได้ระบุใน RFE และ NOID จะได้รับการพิจารณาโดย USCIS ซึ่งเท่ากับเพิ่มเวลาให้ 2 เดือนจากวันสุดท้ายที่กำหนดไว้  แต่จะต้องเป็น RFE และ NOIDเฉพาะที่ลงวันที่ระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2020 เท่านั้น นั่นหมายความว่า ถ้าเผอิญคุณอยู่ในกลุ่มนั้นพอดี คุณจะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก 2 เดือน ในการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามที่ได้รับการร้องขอ  ซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีความหมายอะไร แต่บางคนจะเห็นว่านั่นเป็นคำตอบที่ครอบคลุมทั่วถึงทีเดียว

ผมคิดว่าการประกาศแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนอย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่ USCIS ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ ที่ได้หยิบยกปัญหานี้ไปพิจารณาดำเนินการ โดยเล็งเห็นตามความเป็นจริงว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลให้ผู้ยื่นคำร้องเกิดความล่าช้าในการเตรียมหลักฐานเพิ่มเติมให้กับ RFE ที่ได้รับ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: K1 วีซ่า