Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawคำร้องวีซ่าสมรสเสริม K-3

คำร้องวีซ่าสมรสเสริม K-3

Please see English language transcript at: K-3 marriage visa.

วีดีโอนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-3 โดยรวบรัด (ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอแนะนำให้อ่านเรื่อง วีซ่า K-3 จากวีดีโออีกฉบับหนึ่ง) นอกจากนี้ซึ่งคือวีซ่า IR-1 กับ CR-1 ซึ่งอาจเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าวีซ่า K-3 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

วีซ่า K-3 ถูกสร้างขึ้นมาโดยประธานาธิบดี Clinton ภายใต้กฎหมายชื่อ Life Act โดยที่วีซ่า K-3 มีจุดประสงค์อย่างเดียว ในอดีต หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้าเมือง (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีมาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น หน่วยงานที่ให้บริการด้านพลเมืองและการอพยพ) มีงานค้างอยู่มาก และสิ่งที่ประหลาดในเวลานั้นคือ วีซ่าคู่สมรสของผู้ที่จะสมรสกับพลเมืองอเมริกันใช้เวลาในการผ่านขั้นตอนนานกว่าวีซ่าคู่หมั้นของพลเมืองอเมริกัน ดังนั้นในหลายกรณีมีคู่สมรสบางคู่ยอมที่จะหย่าร้างกันเพื่อที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้นเพื่อให้เข้าสหรัฐฯเร็วขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ จึงมีการออกแบบวีซ่า K-3 เพื่อที่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านการเข้าเมืองของคู่สมรสสามารถรับวีซ่าเร็วขึ้น ดังนั้นถ้าวีซ่าคู่สมรสติดขัดจึงสามารถใช้วีซ่า K-3 แทนซึ่งวีซ่า K-3 จะมีกระบวนการคล้ายวีซ่า K-1 จึงผ่านขั้นตอนได้เร็วขึ้น (ในอดีต วีซ่าคู่สมรสเคยใช้เวลา 1 ปีครึ่งถึง 2 ปีในการอนุมัติ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นวีซ่า K-3 กระบวนการใช้เวลาเพียง 5 ถึง 6 เดือน)  ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้หน่วยงานที่ให้บริการด้านพลเมืองและการอพยพ ได้ปรับกระบวนการในการออกวีซ่าคู่สมรส วีซ่า K-3 จึงหมดความจำเป็นโดยปริยาย ดังนั้น ในกรณีที่วีซ่าคู่สมรสมาถึงศูนย์วีซ่าแห่งชาติแล้วรับการอนุมัติเร็ว ทางศูนย์วีซ่าแห่งชาติสามารถปิดคำร้องวีซ่า K-3 โดยปริยาย

วีซ่า K-3 มีข้อเสียสองประการคือ ไม่มีความจำเป็นแล้ว และ ผู้ที่ถือ วีซ่า K-3 ยังต้องผ่านการปรับสถานะเป็นผู้อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งต่างกับผู้ที่ถือวีซ่า IR-1 หรือ CR-1 ซึ่งเดินทางเข้าสหรัฐฯด้วย กรีนการ์ด ดังนั้น ผู้ที่ถือวีซ่า K-3 จะมีสถานะคล้ายผู้ที่ถือวีซ่า K-1 และวีซ่าจะมีอายุกำหนดไว้ ซึ่งยังต้องปรับสถานะ ดังนั้นทางสำนักงานจะแนะนำลูกค้าทุกรายให้ใช้วีซ่า CR-1 หรือ IR-1 ซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับวีซ่า K-3