Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawคำร้องขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น): มีการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (RFE) มากขึ้นหรือไม่ ?

คำร้องขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น): มีการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (RFE) มากขึ้นหรือไม่ ?

Please see English language transcript at: K1 visa RFE.

วีดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึง หนังสือ RFE ซึ่งหมายถึง หนังสือที่ใช้สำหรับการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)

 ในประสบการณ์หลายปีของผม สามารถกล่าวได้ว่า การยื่นเรื่องขอวีซ่าจะไม่เคยเป็นงานที่ซ้ำซากจำเจโดยตัวของมันเองเลย ทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมของแต่ละคำร้องที่แตกต่างกันออกไป และเป็นที่แน่ใจได้ว่า ในแต่ละกรณีจะได้รับการพิจารณาอย่างมีคุณภาพ

ในช่วงหลาย ปีก่อนหน้านี้ ผมสังเกตว่าในคำร้องวีซ่าไม่ได้มีการขอหลักฐานเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากเท่าไร แต่ในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา (ซึ่งวันที่อัด VDO ฉบับนี้คือมีนาคม 2018) ผมสังเกตเห็นว่า มีการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและในบางกรณี หลักฐานที่ขอดูเหมือนจะไม่จำเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ยื่นไปพร้อมคำร้อง

ในความคิดส่วนตัวของผม ผมมองว่าอาจเป็นผลมาจากนโยบายโดยรวมของคณะผู้บริหารประเทศในปัจจุบันซึ่งเน้นในเรื่องของการเดินทางเข้าสหรัฐฯ  ได้มีการออกนโยบายใหม่เกี่ยวกับการคัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งจัดตั้ง ศูนย์คัดกรองแห่งชาติ (National Vetting Center) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า  การตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อผู้ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นการให้การรับรองต่อบุคคลเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นบริบทหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการออกวีซ่าอีกด้วย

สรุปได้ว่า สาระสำคัญในวิดีโอนี้ก็คือ ผมได้เห็นถึงการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นในกรณีของการขอวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) ซึ่งผมได้ค้นหากรณีตัวอย่างทั้งที่ยื่นคำร้องในประเทศไทยและในบางกรณีจากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ดังนั้น พึงตระหนักว่า การขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่กล่าวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใด  อาจกล่าวได้ว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติ ตามปกติต่อไปด้วย ซึ่งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าให้กับคู่หมั่นชาวต่างชาติจะต้องเจอ และอาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็เป็นได้