Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawคู่สมรสชาวอเมริกันควรเข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อทำวีซ่าหรือไม่?

คู่สมรสชาวอเมริกันควรเข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อทำวีซ่าหรือไม่?

Please see English language transcript at: US visa interview.

วิดีโอเรื่องนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นว่า คู่สมรสชาวอเมริกันควรเข้าร่วมการสัมภาษณ์ขอวีซ่าคู่สมรสที่สถานทูตสหรัฐฯในประเทศไทย (หรือประเทศอื่นก็ตาม) แต่วิดีโอเรื่องนี้จะกล่าวเฉพาะในแง่ของสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทสไทยเท่านั้น  เพราะแต่ละประเทศอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปบ้าง 

บ่อยครั้งที่ได้รับคำถามว่า “ควรไปร่วมสัมภาษณ์กับคู่สมรสที่เป็นคนไทยในวันที่สัมภาษณ์เพื่อทำวีซ่าคู่สมรสเช่น CR-1 หรือไม่?” ซึ่ง เหตุผลของการถามส่วนใหญ่จะป็นเพราะ ความไม่แน่ใจว่าจะต้องร่วมการสัมภาษณ์หรือไม่ หรือ เพราะต้องการไปร่วมสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างเรียบร้อย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  คู่สมรสชาวอเมรกันไม่มีความหมายในการสัมภาษณ์ เพราะกฎของสถานทูตจะระบุไว้ว่า ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าได้เพียงผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น

ในบางกรณี หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง (Fraud Prevention Unit) อาจต้องการขอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ซึ่งอาจต้องเชิญคู่สมรสชาวอเมริกันเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อถามประวัติของความสัมพันธ์ แต่จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และโดยทั่วไปแล้ว เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นจริงของการสมรส หรือประวัติของความสัมพันธ์สามารถที่จะแจงรายละเอียดและส่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถานทูตโดยตรง นอกจากนี้แล้ว การสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐฯ นี้จะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคำร้องที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งในประเทศไทยก็จะเป็นคนไทย 

เหตุผลที่คู่สมรสที่เป็นชาวอเมริกันไม่จำเป็นต้องไปสัมภาษณ์ เป็นเพราะการตรวจสอบบุคคลผู้นั้น จะผ่านการดำเนินการไปเรียบแล้วโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภุมิ ซึ่งเจ้าหน้ที่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภุมิจะเป็นฝ่ายตรวจสอบว่า ผู้ที่จะทำการสมรสอยู่ในสถานะที่สามารถที่จะเลี้ยงดูชาวต่างชาติได้หรือไม่ ดังนั้นกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจสอบคู่สมรสชาวอเมริกันจึงจบสิ้นเรียบร้อยแล้วก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะถูกส่งกลับมาที่สถานทูตสหรัฐฯในประเทศไทย 

สิ่งที่ควรทราบคือ บางครั้ง ในการสัมภาษณ์ หากเจ้าหน้ที่พบว่ามีเหตุผลทางกฎหมายที่ทำให้ไม่สามารถอนุญาตให้เข้าประเทศได้  อาจได้รับการปฏิเสธวีซ่า ซึ่งจะได้รับเอกสารการปฏิเสธ 221(g) refusal ซึ่งเป็นเอกสารที่ปฏิเสธการออกวีซ่าเพราะต้องการเอกสารเพิ่มเติม และโดยทั่วไป เมื่อนำเอกสารมายื่นตามคำขอก็จะได้รับวีซ่าในที่สุด