Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawข้อกำหนดของการลงนามในคำร้องของวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)

ข้อกำหนดของการลงนามในคำร้องของวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)

Please see English language transcript at: K1 visa application form.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงความจำเป็นเกี่ยวกับการลงนามในการยื่นคำร้องทำวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)เพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ 

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ได้ประกาศใช้ระเบียบใหม่ เกี่ยวกับ “ข้อกำหนดในการลงนาม”  ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ที่จะยื่นคำร้องเพื่อรับสิทธิประโยชน์ของการเข้าเมืองจำเป็นต้องลงลายมือชื่อด้วยตัวเองในใบสมัคร เพื่อปกป้องคุ้มครองระบบการเข้าเมืองของชาติและผู้อื่นที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบนี้  ผู้รับมอบอำนาจจะไม่สามารถลงนามแทนได้อีกต่อไป  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานทางกฎหมายเป็นผู้ยื่นคำร้อง ต้องมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจในการลงนามเท่านั้น  ระเบียบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2561เป็นต้นไป และใช้แทนระเบียบเดิมที่ได้อนุญาตให้มีผู้มีอำนาจลงนามแทนได้ อย่างไรก็ตาม ระเบียบใหม่นี้ยกเว้นการบังคับใช้สำหรับ ผู้ยื่นคำร้องที่้เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีหรือผู้ทุพพลภาพ ซึ่งยังสามารถให้ผู้อื่นลงนามแทนได้“

ประกาศฉบับนี้มีรายละเอียดมากกว่านี้จึงขอแนะนำผู้ที่กำลังชมวิดีโอเรื่องนี้ให้ไปอ่านเพิ่มเติมโดยละเอียด ประเด็นสำคัญของระเบียบใหม่ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ในอดีต โดยนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้ว ไม่ได้เข้มงวดในเรื่องการลงลายมือชื่อมากนัก โดยมีบันทึกชั่วคราวให้ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้รับประโยชน์ สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทน ลงนามแทนในเอกสารได้ ผู้ยื่นคำร้องไม่จำเป็นต้องลงนามด้วยปากกาแต่อย่างใด แต่เรื่องดังกล่าวได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระบวนการเข้าเมืองมากยิ่งขึ้น  และไม่อนุญาตให้กระทำดังกล่าวได้อีกแล้ว  

โดยสรุปคือ จากนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ มีความจำเป็นว่า จากนี้เป็นต้นไป การลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการเข้าเมืองของสหรัฐฯจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกาโดยเจ้าตัวเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเภทคู่หมั้นของพลเมืองอเมริกันหรือผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย