Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawข้อกำหนดของการลงนามในคำร้องของวีซ่าประเภทคู่สมรส

ข้อกำหนดของการลงนามในคำร้องของวีซ่าประเภทคู่สมรส

Please see English language transcript at: US Marriage Visa Application.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงความจำเป็นเกี่ยวกับการลงนามในการยื่นคำร้องทำวีซ่าคู่สมรสเพื่อเข้าสหรัฐฯ 

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ได้ประกาศใช้ระเบียบใหม่ เกี่ยวกับ “ข้อกำหนดในการลงนาม”  ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ที่จะยื่นคำร้องเพื่อรับสิทธิประโยชน์ของการเข้าเมืองจำเป็นต้องลงลายมือชื่อด้วยตัวเองในใบสมัคร เพื่อปกป้องคุ้มครองระบบการเข้าเมืองของชาติและผู้อื่นที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบนี้  ผู้รับมอบอำนาจจะไม่สามารถลงนามแทนได้อีกต่อไป  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานทางกฎหมายเป็นผู้ยื่นคำร้อง ต้องมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจในการลงนามโดยเจ้าตัวเท่านั้น  ระเบียบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2561เป็นต้นไป และใช้แทนระเบียบเดิมที่ได้อนุญาตให้มีผู้มีอำนาจลงนามแทนได้ อย่างไรก็ตาม ระเบียบใหม่นี้ยกเว้นการบังคับใช้สำหรับ ผู้ยื่นคำร้องที่้เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีหรือผู้ทุพพลภาพ ซึ่งยังสามารถให้ผู้อื่นลงนามแทนได้“

ในความคิดของผม รัฐบาลชุดที่แล้วจะไม่ค่อยเคร่งครัดกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐฯมากนัก ไม่ว่าจะเดินทางเข้าสหรัฐฯโดยวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าถาวรก็ตาม แต่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับการตีความและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่งผลให้มีความจำเป็นที่จะต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าตัวด้วยปากกาเท่านั้น ในเอกสารที่เป็นการยื่นขอวีซ่าคู่สมรสเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ (วีซ่าคู่สมรสในที่นี้รวมถึง CR-1, IR-1 และ K-3.)

ดังนั้น ถึงแม้ท่านจะพบข้อมูลอื่นๆในอินเตอร์เน็ตที่ขัดแย้งกับวิดีโอเรื่องนี้ ขอยืนยันว่า  ณ.เวลาที่ทำวิดีโอเรื่องนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าตัวด้วยปากกาเท่านั้น ไม่ว่าจะในใบตรวจคนเข้าเมือง (ใบ ตม.) หรืออยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเมืองของคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐฯหรือผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ได้ประกาศใช้ระเบียบใหม่ เกี่ยวกับ “ข้อกำหนดในการลงนาม”  ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ที่จะยื่นคำร้องเพื่อรับสิทธิประโยชน์ของการเข้าเมืองจำเป็นต้องลงลายมือชื่อด้วยตัวเองในใบสมัคร เพื่อปกป้องคุ้มครองระบบการเข้าเมืองของชาติและผู้อื่นที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบนี้  ผู้รับมอบอำนาจจะไม่สามารถลงนามแทนได้อีกต่อไป  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานทางกฎหมายเป็นผู้ยื่นคำร้อง ต้องมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจในการลงนามโดยเจ้าตัวเท่านั้น  ระเบียบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2561เป็นต้นไป และใช้แทนระเบียบเดิมที่ได้อนุญาตให้มีผู้มีอำนาจลงนามแทนได้ อย่างไรก็ตาม ระเบียบใหม่นี้ยกเว้นการบังคับใช้สำหรับ ผู้ยื่นคำร้องที่้เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีหรือผู้ทุพพลภาพ ซึ่งยังสามารถให้ผู้อื่นลงนามแทนได้“

ในความคิดของผม รัฐบาลชุดที่แล้วจะไม่ค่อยเคร่งครัดกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐฯมากนัก ไม่ว่าจะเดินทางเข้าสหรัฐฯโดยวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าถาวรก็ตาม แต่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับการตีความและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่งผลให้มีความจำเป็นที่จะต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าตัวด้วยปากกาเท่านั้นในเอกสารที่เป็นการยื่นขอวีซ่าคู่สมรสเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ (วีซ่าคู่สมรสในที่นี้รวมถึง CR-1, IR-1 และ K-3.

ดังนั้น ถึงแม้ท่านจะพบข้อมูลอื่นๆในอินเตอร์เน็ตที่ขัดแย้งกับวิดีโอเรื่องนี้ ขอยืนยันว่า  ณ.เวลาที่ทำวิดีโอเรื่องนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าตัวด้วยปากกาเท่านั้น ไม่ว่าจะในใบตรวจคนเข้าเมือง (ใบ ตม.) หรืออยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเมืองของคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐฯหรือผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย