Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่าสหรัฐฯ, พระราชบัญญัติความเป็นพลเมืองของเด็กและหนังสือรับรอง I-864W ฉบับที่ให้การสนับสนุน

วีซ่าสหรัฐฯ, พระราชบัญญัติความเป็นพลเมืองของเด็กและหนังสือรับรอง I-864W ฉบับที่ให้การสนับสนุน

Please see English language transcript at: I-864W.

วีดีโอฉบับนี้จะกล่าวโดยสรุปถึงแบบฟอร์ม I-864W (การให้คำสัตย์ปฎิญาณว่าจะอุปถัมภ์เลี้ยงดู ) ภายในบริบทที่จำกัด เฉพาะในกรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายสัญชาติของเด็ก

แบบฟอร์ม I-864W เป็นอีกแบบฟอร์มหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะในบางกรณี บุตรของพลเมืองอเมริกันอาจเกิดในต่างประเทศได้ ซึ่งอาจมีเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ชาวอเมริกันไม่สามารถถ่ายโอนสัญชาติอเมริกันให้เด็กที่เกิดได้โดยอัตโนมัติ ณ เวลาที่เด็กเกิด เช่น ผู้นั้นอาจจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐฯเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งถ้าหากอาศัยอยู่ในสหรัฐฯเป็นเวลาที่น้อยเกินไป จะไม่สามารถถ่ายโอนความเป็นพลเมืองอเมริกันได้โดยอัตโนมัติดังนั้นเด็กที่เกิดในต่างแดนจึงจะไม่ได้สัญชาติทันที ในกรณีดังกล่าว สามารถแก้ไขได้โดยการที่พลเมืองอเมริกันยื่นคำร้องเกี่ยวกับการย้ายเข้าเมืองในนามของบุตร โดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและผ่านกระบวนการพิจารณาดำเนินการของฝ่ายการกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ หรือ สถานกงสุลสหรัฐฯ ในต่างประเทศ ในกรณีทั่วไปเมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรจะต้องใช้แบบฟอร์ม I-864 หรือ I-864a แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ปกครองอเมริกันยื่นคำร้องให้บุตรที่ยังไม่ได้รับสัญชาติอเมริกัน จะต้องใช้แบบฟอร์ม I-864W

แบบฟอร์ม I-864W เป็นคำร้องที่น่าสนใจเพราะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือ ผู้ที่ลงนามในคำร้องจะถือว่าได้ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางการเงิน ตามมาตรฐานการวัดรายได้ที่ไม่เพียงพอ (Means Based Benefits) ซึ่งเป็นการยืนยันที่จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของชาวต่างชาติเช่นภรรยาทันทีที่เข้าสหรัฐฯ ผู้ที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม I-864 แล้ว หากต่อมา เกิดการหย่าร้างกับภรรยาที่นำเข้ามา และภรรยาที่หย่าร้างนั้นร้องขอความช่วยเหลือด้านสวัสดิการจากรัฐบาลสหรัฐฯ ผู้ลงนามในแบบฟอร์ม I-864 ต้องคืนเงินให้รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐบาลได้ใช้ในการเลี้ยงดูอดีตภรรยาของตน

 ในกฎหมายสัญชาติของเด็กได้ระบุว่า เด็กที่เกิดในต่างประเทศโดยพ่อแม่ชาวอเมริกัน แต่ไม่ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติ พ่อแม่ชาวอเมริกันสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรให้กับเด็ก และเด็กสามารถที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯพร้อมกับพ่อแม่ชาวอเมริกัน เพื่ออยู่อาศัยในสหรัฐได้ต่อไป  ประเด็นสำคัญก็คือ การที่หน่วยงานที่ดูแลศุลกากรและชายแดน (USCBP) อนุญาตให้เด็กเดินทางเข้าสหรัฐฯพร้อมพ่อแม่ชาวอเมริกัน เด็กนั้นจะกลายเป็นพลเมืองสหรัฐตามกฎหมาย ตราบใดที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่  ในกรณีที่คู่สมรสได้โอนสัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกันแล้ว ภาระผูกพันตามที่ระบุในแบบฟอร์ม I-864 ถือว่าสิ้นสุดลง และผู้นั้นสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรฐานการวัดรายได้ที่ไม่เพียงพอ ( Means Tested Benefits) อีกด้วย  ที่จริงแล้วการลงนามในคำร้อง I-864W หมายความว่าผู้ลงนามจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ทันทีที่เด็กเดินผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พันธะกรณีตามแบบฟอร์มนี้ก็จะสิ้นสุดลง  เพราะเด็กจะได้รับสัญชาติอเมริกันตามกฎหมายโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจมองว่าแบบฟอร์มนี้ไม่มีความจำเป็น (moot point) แต่ในแง่ของการปฏิบัติ อาจมองได้ว่า I-864 W จะมีผลระหว่างช่วงเวลาที่เด็กก้าวออกจากเครื่องบินและยังไม่ผ่านการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จึงมีแบบฟอร์ม I-864 W เพื่อใช้ในสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ