Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawการใช้บัตรเครดิตสำหรับการจ่ายค่าธรรมนียมในการยื่นคำร้องขอ Visa ประเภทคู่สมรส

การใช้บัตรเครดิตสำหรับการจ่ายค่าธรรมนียมในการยื่นคำร้องขอ Visa ประเภทคู่สมรส

Please see English language transcript at:

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงการใช้บัตรเครดิตเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม ในการยื่นคำร้องขอ วีซ่าประเภทคู่สมรสเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ เฉพาะในส่วนที่ดำเนินการโดย USCIS

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐฯ ได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับกรณีที่ USCIS ได้เพิ่มช่องการจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิต ความว่า “USCIS ได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสำหรับค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ รวม 41 ชนิด ซึ่งสามารถจ่ายได้ด้วยบัตร Visa, MasterCard, American Express และ Discover ซึ่งผู้จ่ายจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำรับใช้กับบัตรเครดิตโดยเฉพาะ และทาง USCIS จะเข้าสู่ฐานข้อมูลของบัตรเครดิตผ่านทาง ระบบ pay.gov ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ   เมือดำเนินการหักค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง USCIS จะทำลายแบบฟอร์มนั้นเพื่อปกป้องข้อมูลในบัตรเครดิต” 

ดังนั้น สรุปได้ว่า ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทคู่สมรส โดยเฉพาะในกรณี ของ I-130 ซึ่งรวมถึง CR-1 กับ IR-1 และ K-3 สามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตได้ สำหรับกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องที่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ต้องการพาภรรยาชาวไทย หรือคู่สมรสชาวไทยกลับไปยังสหรัฐฯด้วย ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละกรณี ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงวีซ่าประเภทคู่หมั้นซึ่งอย่างน้อยที่สุดในเวลานี้ยังไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตได้ แต่ก็ดูเหมือนว่า จะมีความเป็นไปได้สำหรับผู้ที่แต่งงานกับพลเมืองสหรัฐฯแล้ว และยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มต่อกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ โดยใช้บัตรเครดิตที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ และเมื่อดำเนินรายการเกี่ยวกับการยื่นคำร้องและจ่ายค่าธรรมเนียมกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเสร็จสิ้นแล้ว แบบฟอร์มดังกล่าวจะถูกทำลายด้วยเช่นกัน