Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawผู้ยื่นคำร้องวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) สามารถใช้สำเนาของเอกสารประกอบกำรยื่นเรื่องได้หรือไม่?

ผู้ยื่นคำร้องวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) สามารถใช้สำเนาของเอกสารประกอบกำรยื่นเรื่องได้หรือไม่?

Translation of the above video, for English transcript please see: K-1 visa documents.

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น) โดยเน้นเรื่องคำถามที่ลูกค้าหลายคนถามผมคือ “ในการยื่นคำร้องวีซ่า K-1 (ประเภทคู่หมั้น)  ต้องใช้เอกสารตัวจริงหรือสามารถใช้สำเนาได้?”  ซึ่งคำตอบสั้นๆคือ “ขึ้นอยู่กับสถานการณ์” แต่ส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้สำเนาได้ แต่จะต้องมีการลงนามรับรองสำเนาเหล่านั้น

สิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะเป็นกรณีที่ไม่ปกติ ธรรมดา เช่นอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรมที่เคยมีมาก่อน หรือ ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจมีข้อสงสัยในเรื่องสถานะทางกฎหมายของพลเมืองอเมริกันรายนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจจะไม่ได้เกิดในสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่อาจขอดูใบเกิดฉบับจริงด้วยเป็นต้น ซึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ แม้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็มีความ จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารตัวจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พูดรวมๆก็คือ การที่ผู้ยื่นคำร้องสามารถนำสำเนาเอกสารมายื่นประกอบคำร้องก็นับว่าเพียงพอแล้ว แต่ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าได้มีการลงนามรับรองสำเนาเอกสารเหล่านั้นอย่างถูกต้องแล้วเพื่อให้มั่นใจว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) หรือกระทรวงการต่างประเทศ (Department of State) จะยอมรับเอกสารเหล่านั้น ซึ่งมีหลายวิธีที่จะทำได้

ในความคิดส่วนตัวของผม หากผู้ที่จะยื่นคำร้องมีข้อสงสัย ผมแนะนำว่าควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเสียก่อนเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของแต่ละคนว่าจำเป็นจะต้องใช้เอกสารตัวจริงหรือไม่