Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawวีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส): ตอน: การขอหลักฐานเพิ่มเติม (RFE) โดย USCIS ในระหว่างช่วงวิกฤต COVID-19

วีซ่า K-3 (ประเภทคู่สมรส): ตอน: การขอหลักฐานเพิ่มเติม (RFE) โดย USCIS ในระหว่างช่วงวิกฤต COVID-19

Translation of the above video, for original transcript in English please see: K-3 Visa

วีดีโอเรื่องนี้จะกล่าวถึงวีซ่า K-3 เฉพาะในบริบทที่เกี่ยวกับการขอหลักฐานเพิ่มเติม

การขอหลักฐานเพิ่มเติมคือการที่เจ้าหน้าที่ที่พิจารณาคำร้องวีซ่า K-3 จะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารเพิ่มเติมซึ่งผมต้องยอมรับว่า ในช่วงการบริหารของประธานาธิบดี Trump เราได้เห็นว่ามีการขอหลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายบริหารในอดีต และแม้กระทั่งบางครั้งที่ผมมองว่าเราเตรียมเอกสารครบถ้วนเต็มที่ ก็ยังมีการขอหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่สำนักงานผมก็จัดการไป

ผมทำวีดีโอเรื่องนี้เพื่อที่จะพูดถึงปัญหาของผลกระทบจาก COVID-19 และความล่าช้าที่อาจเกิดตามมา และวิธีการที่กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ โดย USCIS ได้จัดการกับปัญหานี้ ทาง USCIS ได้ออกประกาศเรื่อง  “USCIS ได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือ ในประกาศแจ้งความจำนงที่จะปฏิเสธวีซ่า”  (NOID) ความว่า: "เนื่องจากได้เกิดการระบาดของ Coronavirus, หรือ COVID-19, ทาง USCIS ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นคำร้องที่ได้รับหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติม (RFE)  หรือหนังสือแจ้งความจำนงที่จะปฏิเสธวีซ่า(NOID) เฉพาะฉบับลงวันที่ระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2020 โดยกำหนดว่า  หากบุคคลใดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ USCIS ได้ภายใน 60 วันหลังจากวันหมดเขตที่ระบุใน RFE หรือ NOID ทาง USCIS จะรับไว้พิจารณาก่อนที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป ทั้งนี้USCIS ได้ออกมาตรการหลายชนิดเพื่อปกป้องแรงงานและชุมชน อีกทั้งเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาสำหรับผู้ที่กำลังยื่นคำร้องในเวลานี้"   

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า USCIS ได้คำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก COVID-19 หรือ Coronavirus ที่มีผลกระทบกับผู้ที่กำลังยื่นคำร้อง K-3 จึงได้ยืดระยะเวลาในการเตรียมหลักฐานเพิ่มเติมที่ได้ขอในระหว่าง 1 มีนาคม 2020 กับ 1 พฤษภาคม 2520 โดยเพิ่มเวลามากขึ้น

ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการอลุ่อล่วยอีกครั้งหนึ่ง เราจะทำวิดีโอเพิ่มเติมในช่องรับฟังนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านที่: K3 วีซ่า