Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

USCBP คืออะไร?

Translation of the above video, to see the original transcript please see: USCBP.

วีดีโอฉบับนี้จะพูดถึง หน่วยงานที่ดูแลศุลกากรและชายแดน (USCBP ) ในเกณฑ์มาตรฐานลำดับที่๓  ซึ่งเคยกล่าวถึงบ้างในวีดีโอฉบับอื่นบ้างแล้ว  แต่ในปัจจุบัน USCBP ยังได้เข้าไปมีบทบาทในบริบทอื่นด้วย  เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับเงินตราสกุลดิจิตอล อาทิ bitcoin เป็นต้น ผมเลยคิดว่าควรจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หน่วยงานนี้ทำอะไรในเรื่องเหล่านี้บ้าง

เมื่อผู้คนเดินทางเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ที่ประทับตราเข้าออกประเทศ ไม่ว่าจะที่สนามบินหรือที่อื่นก็ตาม คือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลศุลกากรและชายแดน (USCBP ) นั่นเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้ มีอำนาจหน้าที่เต็มตาม    กฏหมายที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ (ไม่ใช่หน่วยงาน TSA ซึ่งเป็นคนละหน่วยงาน)  หน่วยงานที่ดูแลศุลกากรและชายแดน (USCBP) จะขึ้นอยู่กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เช่นเดียวกับสำนักตรวจคนเข้าเมืองและสัญญชาติ (USCIS) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้ มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ มีสิทธิ์ที่จะเชิญชาวต่างชาติออกจากประเทศ และมีสิทธิ์ที่จะให้ออกจากประเทศอย่างสมัครใจหรือบังคับออกก็ได้ ผู้เดินทางควรทราบว่าการมีวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ด) ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับอนุญาตให้ดินทางเข้าประเทศเสมอไป เพราะยังต้องผ่านหน่วยงานที่ดูแลศุลกากรและชายแดนก่อน และหน่วยงานศุลกากรและชายแดนนี้ จะทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด อาจกล่าวได้ว่า การถูก"กักตัว" หมายถึง การเริ่มสู่ขบวนการตรวจสอบในขั้นที่สองอย่างละเอียดเข้มงวด

พึงระลึกว่า คำพิพากษาของศาลสูงสหรัฐฯในหลายกรณี ได้กำหนดให้พื้นที่ของสนามบินทั้งหลายเป็นเอกเทศน์จากผืนแผ่นดินสหรัฐฯดังนั้นกฎหมายกรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯจึงไม่คุ้มครองผู้คนที่อยู่ในสนามบินจนกว่าจะผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แต่ถ้าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองแล้ว นั่นหมายถึงคุณจะได้รับเอกสิทธิ์และสิทธิต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดตามมาด้วย ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแลศุลกากรและชายแดนมีอำนาจหน้าที่ทางด้านนี้ ถือว่าเป็นปราการด่านสุดท้ายในการตรวจวินิจฉัยคนที่พยายามจะเดินทางเข้าสหรัฐฯ  โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยวีซ่านักเรียน หรือวีซ่าคู่หมั้น  การตรวจคนเข้าเมืองมักจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ในกรณีที่มีผู้เดินทางใช้วีซ่านักท่องเที่ยว หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นจากการขอวีซ่า USCBP จะเข้มงวดเป็นพิเศษ  

USCBP จะเริ่มจากการดูจากกราสังเกตลักษณะท่าทางบุคคลิกของแต่ละคนที่จะต้องผ่านระบบของการตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ เมื่อถึงขั้นตอนของการตรวจหนังสือเดินทาง ก็จะพบว่า มีบางคนมีเพียงวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ รวม 9 เดือน  จากเวลารวม 11 เดือน แล้วเดินทางออกไป พอกลับมาใหม่ก็บอกว่าจะอยู่ ๑ สัปดาห์ พวกนี้จะเดินทางเข้า-ออกบ่อยมาก ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด และบางครั้ง เจ้าหน้าที่ USCBP อาจจะบอกว่าเราไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยว และจะมีการถามว่าต้องการจะถูกเชิญออกจากประเทศหรือจะยอมออกอย่างสมัครใจ ถ้าใครต้องถูกบังคับให้ออก อาจไม่ได้รับการเข้าสหรัฐฯ อีกเป็นเวลา 5 ถึง 10 ปี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ดังนั้นแม้ USCBP จะเป็นหน่วยงานสุดท้ายของกระบวนการให้เข้าเมือง แต่นับเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากของกระบวนการนี้ทีเดียว