Integrity Legal - Law Firm in Bangkok | Bangkok Lawyer | Legal Services Thailand Back to
Integrity Legal

Legal Services & Resources 

Up to date legal information pertaining to Thai, American, & International Law.

Contact us: +66 2-266 3698

info@integrity-legal.com

ResourcesVisa & Immigration LawUS Immigration Lawคำแนะนำเมื่อยื่นคำร้องขอทำวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯ

คำแนะนำเมื่อยื่นคำร้องขอทำวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯ

Please see English language transcript at: US Tourist Visa Thailand.

วีดีโอฉบับนี้จะกล่าวถึงวีซ่านักท่องเที่ยวของสหรัฐฯ ในด้านเกี่ยวกับคำแนะนำที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังยื่นขอทำวีซ่า

ส่วนใหญ่แล้วทางสำนักงานเราไม่ค่อยมีใครติดต่อมาเพื่อให้ช่วยเกี่ยวกับการทำวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะ ส่วนใหญ่แล้วผู้ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวมักจะยื่นเอกสารตามความเป็นจริงลได้รับการอนุมัติวีซ่าภายใต้เงื่อนไชของ หมวด 214 (b) ของพรบ.เกี่ยวกับการเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ (ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมในวิดีโอเรื่องอื่น) และส่วนใหญ่แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ปรึกษาหรือทนายในการทำวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ผมมีคำแนะนำอยู่บ้าง อันดับแรกคือขอแนะนำว่าต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง การโกหกเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นปัญหาใหญ่ ดังนั้นควรเปิดเผยทุกอย่างโดยไม่ให้ข้อมูลเท็จ อีกสิ่งหนึ่งที่มักสร้างความกังวลใจ (upset) คือเมื่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นคู่รักของพลเมืองอเมริกัน (หรือคู่รักของผู้อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย) ดังนั้นการแสดงให้เห็นว่าผู้ยื่น มีความผูกพันมากกับประเทศไทยจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุด (ซึ่งเคยกล่าวถึงในวิดีโอเรื่องอื่นแล้ว) และถ้าหากพลเมืองอเมริกันรายนั้น ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานโดยรักษาสถานะวีซ่าและมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง หลักฐานเหล่านี้จะช่วยไม่ให้ถูกปฏิเสธภายใต้หมวด 214 (b) เพราะสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า มีความสัมพันธ์กับพลเมืองอเมริกันจริง แต่พลเมืองอเมริกันรายนั้น ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือคู่หมั้นก็ตาม มีความผูกพันกับประเทศไทย  ซึ่งจะส่งผลไปในทางบวกสำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯ  

ขอเน้นย้ำอีกรอบ ว่าการพูดความจริงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการยื่นคำร้องขอทำวีซ่าและถ้าหากไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริง (material fact) หรือปัญหาที่เกี่ยวกับการหลอกลวงหรือบิดเบือนข้อมูล อาจส่งผลให้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสหรัฐฯและอาจถูกเพ่งเล็งว่าหลอกลวงกระบวนการเข้าเมืองอีกด้วย ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาตามที่กำหนดโดยกฎหมายสหรัฐฯ (Federal crime)

ผู้ที่กำลังชมวิดีโอเรื่องนี้ควรเข้าใจว่า ในปัจจุบัน มีการปฏิเสธการออกวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าสหรัฐฯ บ่อยครั้ง (ซึ่งได้อธิบายโดยละเอียดในวิดีโอเรื่องที่เกี่ยวกับหมาด 214(b) แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถจะทำวีซ่าและผู้ที่ยื่นขอวีซ่าก็ควรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสที่เป็นพลเมืองอเมริกันถ้าหากมีความสัมพันธ์จริง และให้พูดความจริงเสมอ